Amir Tsarfati: het evangelie niet aanpassen

Amir Tsarfati: het evangelie niet aanpassen

Amir Tsarfati: het evangelie niet aanpassen 2000 1200 VISFER

Probeer je niet aan te passen aan de meerderheid, want we zijn andere mensen geworden. Breed is het pad naar verderf, smal is het pad naar redding. Begrijp je? Om te beginnen zijn we niet van deze wereld. We zijn burgers van het hemelse. Hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. We gaan de wereld niet voor Christus winnen door meer op hen te lijken en minder op Hem. We winnen mensen voor Gods koninkrijk door hen te vertellen dat ze zondaars zijn en dat Christus de enige Redder is. Hij stierf voor hun zonden, opdat ze voor altijd bij Hem zouden wonen.

Johannes 15: 18-19
Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

1 Johannes 2: 15-17
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Met deze – en een groot aantal andere verzen die duidelijk maken dat we niet van deze wereld zijn en niets van de wereld zouden moeten zijn, en zelfs door de wereld gehaat zullen worden – is het vreemd dat sommigen in de kerk hebben besloten dat ze om de wereld te bereiken, meer op de wereld moeten lijken. We hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met termen als ‘zoekergevoelig’ en ‘relatie-evangelisatie’, waarbij de zorg meer gaat over hoe de mensen van de wereld over de kerk denken in plaats van hoe de kerk Gods Woord behandelt.

In hun gedachten is het alsof mensen niet gered zullen worden als de boodschap van de kerk niet meer consistent is met wat mensen willen horen. De gedachte van deze groep is dat als we ze beledigen, we ze niet kunnen winnen. Voor hen betekent dit dat we alles wat onze ‘zoeker’ niet leuk vindt, moeten verwijderen uit onze boodschap en diensten om hen meer op hun gemak te stellen in de kerk. Hoewel we natuurlijk geen ‘aanstootgevend’ gedrag willen beoefenen, is het de zorg van degenen die zo denken dat we de zoeker laten bepalen wat er in de kerkdienst wordt gezegd en gedaan in de hoop ze voor Christus te winnen.

Romeinen 10:17
Dus dan komt geloof door horen en horen door het woord van God.

Het geloof dat in Romeinen te zien is, is reddend geloof, geloof in Christus, de Zoon van de levende God. Dit geloof komt door het horen van het gepredikte woord van God. Niet door meer werelds te zijn in een poging om herkenbaar te zijn.

We hebben de afgelopen jaren ook kennis gemaakt met ‘relatie-evangelisatie’. Kortom, je moet een brug voor het evangelie bouwen voordat je het evangelie kunt verkondigen. Het is alsof je ‘het recht moet verdienen’ om het evangelie met anderen te delen door eerst vriendschap met iemand te sluiten. Je hoeft geen relatie te hebben met een verdrinkende persoon om hem een​reddingsboei te geven en we hoeven ‘iemand niet te leren kennen’ om hem over Jezus te vertellen.

Hoewel deze denkbeelden al een tijdje bestaan​en recentelijk zijn vervangen door andere, blijven de algemene principes bestaan. Voor sommigen in de kerk zal meer gelijkenis met de wereld ons meer aanvaardbaar voor hen maken.

In Het Grote Hogepriesterlijke Gebed, bad Jezus voor Zijn discipelen “maar ook voor degenen die in Mij zullen geloven door hun woord”, inclusief ons. Hij bad dat terwijl ze “in de wereld” waren, ze niet “van de wereld” zouden zijn.

Johannes 17: 13-19
U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, heeft zich tegen Mij gekeerd. Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben.

Jezus bad niet dat de Vader de gelovigen uit de wereld zou halen, maar eerder dat ze ‘van de boze worden afgehouden’; wees dus niet zoals de wereld. De manier waarop dat een realiteit wordt, is dat zij, en wij, geheiligd moeten worden door Zijn waarheid, het Woord.

In de gelijkenis van de zaaier in Matteüs, Marcus en Lukas noemde Jezus verschillende soorten grond waarop de zaden zouden landen. Sommigen vallen langs de weg, anderen op steenachtige grond en sommigen vallen tussen de doornen terwijl anderen op goede grond vallen.

Lucas 8: 11-15
Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.

Er waren geen verschillende zaden voor verschillende gronden. Het zaad op elke grond was het Woord van God. Dit betekent dat er geen wijzigingen of culturele aanpassingen zijn aan de inhoud van het evangelie. Het zaad is het Woord van God. We gaan niet meer zoals de wereld worden om het recht te verdienen om het zaad te zaaien. We gaan niet meer zoals de wereld worden om ze te laten “willen” dat ze christen worden. We zijn tenslotte net als zij, alleen gered.

Matteüs 7:13-14
Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

We gaan de wereld niet voor Christus winnen door meer op hen te lijken en minder op Hem. We winnen zielen voor Gods koninkrijk door hen te vertellen dat ze zondaars zijn en dat Christus de enige Redder is. Hij stierf voor hun zonden, opdat ze voor altijd bij Hem zouden wonen.

Johannes 1:12
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

De kerk hoeft geen wereldse muziek te spelen en eruit gaan zien als een club om de wereld te bereiken. Dat hebben ze allemaal al. We moeten ze geven wat ze niet hebben, namelijk Christus en Hem gekruisigd!

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org via de link onderaan dit item.

Amir Tsarfati
Amir Tsarfati werd geboren in Israël en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Sinds hij zijn verplichte dienst bij de Israelische Defensietroepen vervulde, is hij doorgegaan als majoor in de IDF Reserve. Amir is de afgelopen twintig jaar een gids in Israël geweest en diende als chef-gids van Sar El Tours en CEO van Sar El Tours and Conferences. In 2001 werd hij oprichter en president van Behold Israel – een organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd realtime toegang biedt tot betrouwbare nieuwsbronnen en informatie over Israël vanuit de krachtige context van bijbelse geschiedenis en profetie.

Amir is getrouwd met Miriam en samen hebben ze vier kinderen. Zijn huis kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon), wat een constante herinnering is aan de oproep die de Heer hem heeft opgelegd om vanuit de Bijbel te onderwijzen wat Gods plannen zijn voor het einde der tijden.