Bijbelstudie Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 2

Bijbelstudie Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 2

Bijbelstudie Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 2 620 313 VISFER

1. Het nee zeggen tegen Gods heerschappij

God schiep ons mensen met de bedoeling om ons leven in volmaakte liefde, wijsheid en macht te leiden, te besturen, te regeren. Dit is het Koninkrijk Gods.

God is volmaakte liefde – daarom verlangt Hij ernaar Zijn schepselen het beste te geven.
God is volmaakte wijsheid – daarom weet Hij Zijn schepselen het beste te geven.
God is volmaakte macht – daarom kan Hij Zijn schepselen het beste geven.

Als we vragen: Waar is het Koninkrijk Gods? Dan is het eenvoudigste antwoord: Het Koninkrijk Gods is daar waar God Koning is! En Zijn heerschappij is een heerschappij van volkomen liefde, wijsheid en macht.

Door nee te zeggen tegen Gods regering, ontzegt men zichzelf al deze zegen en valt men terug op zichzelf, met alle fouten en gebreken. Maar er komt nog een uiterst belangrijke factor bij. De mens is nooit zonder een heerschappij boven zich – en zo komen we tot:

2. Het ja zeggen tegen satans heerschappij

In het begin van de Bijbel, in het derde hoofdstuk al, zien we hoe de zondeval het gevolg was van een ja zeggen tegen de machten der hel, wat inhield een nee zeggen tegen God. In de meeste gevallen gebeurt dit ja zeggen tegen de machten van de hel onbewust – al gebeurt het dan toch maar! Als de Wettige Gezagvoerder niet wordt gehoorzaamd, dan neemt Diabolos het onherroepelijk over – met alle gevolgen van dien.

We gebruiken nogal eens de uitdrukking: de God – mens verhouding. Daar is uiteraard geen bezwaar tegen, maar men kan onmogelijk de Bijbel en het wereldgebeuren begrijpen als men niet tevens rekening houdt met een derde factor: de machten van het duister. De Bijbel gaat dan over de volgende verhoudingen:

God
|
mens
|
satan

Zo staat de mens dan tussen twee werelden in: de wereld van God en de wereld van satan, de wereld van het Licht en de wereld van het duister. Alle pogingen om vrede en een meer leefbare wereld te bereiken, zonder rekening te houden met God, zijn gedoemd om schipbreuk te lijden. Maar zelfs de pogingen van gelovige mensen die wel met God rekening houden, zijn gedoemd schipbreuk te lijden, indien zij geen rekening houden met de machten van het duister! Wat heeft Jezus Zelf niet sterk de nadruk gelegd op de realiteit van de machten van de hel! Zijn boodschap was de boodschap van het Koninkrijk Gods, de regering van God. Zijn doel was de mensen terug te brengen onder de heerschappij van God. Maar dan moest eerst de macht van de hel in de levens van mensen worden gebroken. De Wettige Gezagvoerder moest in de cockpit terug. Dat kon echter alleen wanneer de kaper eruit werd geworpen! … indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. Mattheüs 12:28. Deze beide kanten vinden we ook terug in een tekst als de volgende: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Colossenzen 1:13. (Statenvertaling) We geven hier deze vertaling omdat het woord getrokken (Grieks: rhuomai)?duidelijker is dan het woord verlost van de NBG. We hebben hier met een volkomen ander begrip te maken dan bij het woord verlossing (Grieks: apolutrosis) in Colossenzen 1:14.

Vrede en een meer leefbare wereld zijn wel mogelijk, ze worden in de Bijbel ook beloofd, maar … eerst moet de kaper uit de cockpit.

Sommigen zullen, vooral bij het lezen van het stuk over Diabolos, misschien de indruk krijgen dat we de satan teveel macht toekennen. Heeft de vijand dan alles te zeggen in deze wereld en heeft God niets meer in te brengen?

Zo ligt het natuurlijk ook niet. Elk beeld is eenzijdig en we haasten ons te zeggen dat de kaper niet zonder meer het toestel daarheen kan sturen waar hij wil. We zijn ons zeer wel bewust van passages als bijvoorbeeld: … dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil. Daniël 4:32.

Ook vergeten we niet dat Jezus gezegd heeft: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mattheüs 28:18. Dat we wat eenzijdig de nadruk hebben gelegd op de macht van satan, is omdat zijn macht toch wel door velen onderschat wordt. Het klassieke voorbeeld is natuurlijk dat hij aan Gods troon geketend is – maar zijn ketting is weleens heel wat langer dan de meeste mensen denken! Er wordt nogal eens gezegd: Maar alles gebeurt toch zeker zoals God het wil! Maar kan men dan zeggen dat het Gods directe wil geweest is dat het land van de zeven gemeenten (Turkije) geheel en al Islamitisch zou worden? En wat te zeggen van de hele noordkust van Afrika, waar eens de gemeente van Christus bloeide?

En wat moeten we denken van de volgende uitlating van de grote apostel Paulus? Wij, of liever: ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de satan heeft het ons belet. 1 Thessalonicenzen 2:18.

De Bijbel toont ons beide kanten: de soevereiniteit van God, maar tevens de grote macht van de satan. We mogen naar geen van beide doorslaan. Terwijl er aan de ene kant een gevaar kan bestaan teveel met de vijand bezig te zijn, is het evenzeer gevaarlijk om onkundig te blijven van zijn tactieken, zoals Paulus schrijft: … opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. 2 Corinthiërs 2:10,11.

En in Efeze 6:10-20 maakt Paulus het volkomen duidelijk dat er heel wat voor nodig is … om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels

Hebben wij ook maar één enkel recht om op Gods bescherming te rekenen wanneer de Heer ons een wapenrusting geeft om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en wij niet de moeite nemen die wapenrusting aan te doen?! Dit betreft het persoonlijke leven, maar er is ook een veel groter verband. Wat pijn doet is als men ziet hoe zovele eerlijke, oprechte, goedwillende mensen – gelovige, zowel als ongelovige – bezig zijn zich uit te sloven voor de vrede en voor een betere wereld, terwijl Gods Woord zo onmiskenbaar duidelijk maakt dat de toestand van de wereld steeds verder achteruit zal gaan, totdat de Wettige Gezagvoerder Zijn plaats in de cockpit weer inneemt.

Voor ons kan er maar één weg zijn en die is: De kaper uit de cockpit en de Wettige Gezagvoerder weer terug!

WORDT VERVOLGD