Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 3

Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 3

Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 3 942 440 VISFER

Toch snap je niet dat die zogenaamde christenen zich zo enorm gemakkelijk om de tuin laten leiden. Achter de stuurknuppel mijmert Diabolos wat over zijn behaalde successen. Wat ben ik toentertijd toch volkomen onnodig in paniek geraakt toen die boekdrukkunst werd uitgevonden! Het leek me destijds de grootst denkbare ramp als de massa van mijn passagiers dat vervloekte Handboek van mijn Aartsvijand in handen zouden krijgen. De Bijbel noemen ze dat onding. Hij heeft daarin zo gedreigd om dit toestel te onteren, mij eruit te gooien, alles op zijn kop te zetten en een walgelijk Vrederijk te stichten!

Achteraf bekeken was het helemaal niet zo nodig geweest er zo’n spektakel over te maken en er tienduizenden van te laten verbranden. Het is uiteraard beter dat ze het ding niet in handen krijgen, want er is altijd wel een enkele idioot tussen die er serieus op ingaat. Maar dat is gelukkig uitzondering. De massa blijft blind voor wat er eigenlijk in staat. Ze laat zich ook zo gemakkelijk om de tuin leiden waardoor ze geen enkel gevaar oplevert. Maar ja, dit wist ik toentertijd nog allemaal niet zo. Ik had nog niet eerder de uitvinding van een boekdrukkunst meegemaakt. En het is begrijpelijk dat ik doodsbenauwd was dat mijn passagiers ontdekken zouden dat het toestel gekaapt was en dat ze dan in opstand zouden komen.

Er staat ook zo veel in het Boek over mij dat in hun oren ongunstig klinkt. Die gemene overloper, Paulus bijvoorbeeld, vertelt van mij dat ik de god dezer eeuw ben. Daar heeft hij volkomen gelijk in, maar ik vind het misselijk dat hij het verklapt heeft.

Mijn Aartsvijand Zelf verraadt in dat Boek dat ik de overste der wereld ben. Eigenlijk is dat een geweldig compliment voor mij, maar de mensen hoeven het niet te weten. En dan die verwenste Johannes! Die schrijft: De gehele wereld ligt in de macht van de boze. Ik heb nog kunnen bewerken dat dit in een enkele vertaling weergegeven werd met ligt in boze in plaats van in de boze. Dat is niet zo opvallend en veelzeggend. Ja, ik heb het enorm fijn gefikst. En de passagiers van hun kant verdienen alle lof voor de wijze waarop ze me het zo gemakkelijk hebben gemaakt.

Ze hebben zich zo gemakkelijk laten verblinden voor wat er feitelijk in die Bijbel staat.

Daarbij was hun gezegende egoïsme mijn best denkbare bondgenoot. Door daarvan gebruik te maken, kon ik praktisch alles van ze gedaan krijgen! Ik hoefde er alleen maar voor te zorgen dat ze volkomen op zichzelf gericht bleven, alleen voor zichzelf en hun eigen zaligheid belangstelling hadden en zo kon ik hun aandacht van gevaarlijker onderwerpen afleiden.

Het was een enorme hulp dat zovelen volkomen gebiologeerd waren door de gedachte dat ze zondaars waren, dat ze vergeving nodig hadden omdat ze anders niet in de hemel zouden komen.

Ja, het was machtig fijn om Gods eigen Woord te nemen, dat Woord eenzijdig te belichten en het zodoende te gebruiken als wapen tegen God Zelf.

Bijna niemand dacht aan de grote opdracht om aan alle volken het evangelie te verkondigen. Gelukkig is dat evangelie dan ook één van de best bewaarde geheimen van de wereld gebleven. Honderden miljoenen hebben er nooit van gehoord en dat moeten we zo zien te houden.

Ik kan me er ook zó over verkneuteren als ik hele horden zie rondlopen, alsmaar verzuchtend: ‘Mocht het mij ook nog eens komen staan te gebeuren!’ Van die zal ik nooit last krijgen. En ze denken nog wel dat ze God op die manier geweldig eren. Hopelijk haalt niemand ze uit die waan! Nu heb ik ze niet allemaal zo ver kunnen krijgen, maar bij de meesten draait het geloofsleven toch wel voldoende om henzelf en hun eigen zaligheid, om ze onschadelijk te maken.

Dan die verblinding. Ik ben dus gaan begrijpen dat ik niet iedereen dat gevaarlijke Boek zomaar kon afnemen – en dat bleek ook helemaal niet nodig. Ik gaf ze gewoon een matglazen bril bij het lezen ervan, waardoor ze maar heel onduidelijk konden zien wat er eigenlijk stond. Dat hielp geweldig. De meesten gingen dan ook meer af op wat anderen ervan vertelden – en dat was niet bijzonder veel, omdat ze het zelf niet konden zien. Zo kwamen velen nooit verder dan: ellende, verlossing, dankbaarheid en … ellende. En zo werden ze maar wat fijn bewaard voor gevaarlijke, extreme theorieën!

Ja, dat: ellende, verlossing en dankbaarheid hadden ze uit de catechismus. Die is samengesteld voor mensen die er behoefte aan voelden om hun zogenaamde geloofsleer in korter bestek overzichtelijk samen te vatten. Die Bijbel is ook zo groot! Ik heb niet kunnen verhinderen dat ze in de catechismus heel gevaarlijke dingen neerschreven, maar ik ben nog altijd ontzaglijk blij dat ze niet al te ver gingen. Het was wel jammer dat ze er zo veel in vertelden van die vervloekte verlossing, maar och, zolang alles alleen maar om ellende, verlossing en dankbaarheid blijft draaien, hoef ik mij niet bezorgd te maken. Ik neem graag op de koop toe enkele zielen te verliezen, als ik maar voorkomen kan dat ze echt lastig beginnen te worden voor mij. Als de mensen zo aan de catechismus blijven hangen dat ze er niet toe komen de Bijbel dieper te bestuderen, dan zullen ze heel weinig ontdekken van die wederkomst van mijn Aartsvijand, van Zijn opzet om dit toestel te enteren en van dat verschrikkelijke Vrederijk dat Hij gedreigd heeft te zullen stichten. Ik heb overigens wel de indruk dat er de laatste tijd steeds minder belangstelling wordt getoond voor die catechismus.

Dan die liederen die ze gemaakt hebben! Over het geheel genomen zijn die ook een grote hulp. Verreweg de meeste ervan stellen de mens en zijn zaligheid in het middelpunt. Er zijn wel liederen waarin mijn vijand verheerlijkt wordt – en daar heb ik een afgrijselijke hekel aan – maar gelukkig zijn die in de minderheid. Ook heb ik kunnen voorkomen dat er al te veel strijdliederen werden gedicht. De mensen moeten vooral passief gehouden worden! En liederen over die zogenaamde grote heerlijke verwachting van de kerk: de wederkomst van die mij zo vijandige Koning, zijn hen in het algemeen grotendeels gespaard gebleven. Nu ja, in enkele kleinere kringen hebben ze ongelukkigerwijs wel iets over dit onderwerp.

Verder is er nog de prediking. Die is weleens heel gevaarlijk gebleken, maar toch was ook dat uitzondering. Zolang er alleen maar verkondigd wordt dat God Liefde is, dat Hij uit genade zo graag wil vergeven, zolang de prediking hoofdzakelijk uit troostpredikaties bestaat, zolang voel ik mij ook zeer wel getroost. Diabolos gniffelt even. Het is me inderdaad bijzonder goed gelukt om te verhinderen dat er veel gepreekt wordt over de zogenaamde grote opdracht van de Kerk en over het weerkomen van die Aartsvijand om hier de rust te verstoren en alles in het honderd te jagen. Het gaat best zo. Het zal ook zeker niet aan mij liggen als daar verandering in komt – ik zal alles op alles zetten om de zaak zo te houden. Wie wel dergelijke grofheden gaat verkondigen, krijgt met mij te doen.

Natuurlijk heb ik er niet helemaal aan kunnen ontkomen de mensen iets te laten weten over de terugkomst van die Christus. In die Bijbel van hen staat er zo enorm veel over, dat ik het gewoon niet kon negeren. Maar geen nood. Die matglazen bril heeft ook hierin machtig geholpen en ik heb er zelfs nog iets heel anders op gevonden! Als ik gezegd had: Christus komt niet weer, had ik een revolutie uitgelokt. Dan hadden hele volksstammen zich op die Bijbel geworpen om bewijzen te vinden dat het wel zou gebeuren – en dat is nu juist het allerlaatste wat je hebben moet. Dan liep ik gevaar dat ze veel te veel zouden ontdekken – met alle rampzalige gevolgen van dien. Nee, ik heb ze rustig laten geloven dat Hij weer zou komen, maar door die bril zagen ze het slechts heel, heel vaag.

Daarbij heb ik er een formulering voor gevonden die een ware uitkomst bleek, namelijk: Hij komt om te oordelen, de levenden en de doden. Deze formulering heeft het grote voordeel dat niemand er belangstelling voor krijgt. Verder heb ik het zo voorgesteld alsof de Vijand alleen maar zou komen om een deel van de mensen, de schapen, naar de hemel te transporteren en de rest, de bokken, naar de hel te sturen. In dat geval zou dit toestel ‘Aarde’ leeg overblijven. Natuurlijk was niemand hier enthousiast over en toen ik de mensen ook nog in het oor fluisterde dat dit nog wel duizend jaar kon duren, keken de meesten kennelijk heel opgelucht. Het leek ook allemaal zo onwezenlijk, zo ver weg. En ik had weer met succes een groot gevaar afgewend. Er waren er wel die spraken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar ook dat leek zo onwezenlijk en ver weg, dat het weinigen iets deed. Intussen doen ook zij geen moeite om mij hier uit de cockpit te krijgen.

Het was uiteraard wel te verwachten dat er een grote reactie zou komen op al deze dingen en dat zeer velen overstag zouden gaan naar vrede hier en nu en naar een meer leefbare wereld hier op aarde. Maar dat geeft helemaal niet, want ze willen dit zelf organiseren, in eigen kracht, zonder mij buiten spel te zetten en zonder de komst van Christus. De ironie ervan is natuurlijk dat velen daarbij nog om Gods hulp vragen ook!

Nu heb ik afgesproken met mijn vriend ‘Krist’ – ik noem hem meestal bij zijn voornaam ‘Anti‘- dat hij een schitterende luchthaven zou bouwen met die zo populaire naam ‘Vrede en een meer leefbare wereld’. Daar trappen verreweg de meesten van mijn passagiers wel in en ik ben er dolgelukkig mee! Dat miljoenen niet-christenen er geen idee van hebben dat ze nooit echte vrede en een meer leefbare wereld zullen krijgen zolang ik hier ben en voordat mijn Aartsvijand komt, is een groot succes voor mij. Maar het is meestal helemaal fantastisch dat miljoenen die zich christen noemen er ook totaal geen erg in hebben. En dat nog wel terwijl ze zo’n Bijbel hebben die er vol van staat! Dit is voor mij toch wel één van de allergeweldigste triomfen. Daarom maakt het voor mij zo weinig uit of mijn passagiers zich behoudend noemen, conservatief zeggen ze ook wel, of dat ze zich heel erg progressief vinden. Elk is er van zijn kant vast van overtuigd het bij het rechte eind te hebben en hoe meer ze met elkaar slaags raken, hoe liever het me is. Hun superioriteitsgevoel verblindt ze voor het feit dat de wereld een heel andere oplossing nodig heeft voor zijn problemen. En ik van mijn kant, ik zal alles op alles blijven zetten zodat ze er nooit toe komen de oplossing te zoeken in een terugkeer van de zogenaamde Wettige Gezagvoerder. Nee, je snapt echt niet dat ze zich zo enorm gemakkelijk om de tuin laten leiden. Gelukkig maar. Zo hoef ik me ook nooit bezorgd te maken dat ze zullen zeggen: Maar eerst de kaper uit de cockpit!

WORDT VERVOLGD