Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 7

Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 7

Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 7 279 193 VISFER

Naar een Bijbelstudie van Sidney Wilson

HOOFDSTUK 4

Het gezicht van Diabolos klaart ineens helemaal op! Bijna laat hij de stuurknuppel los om in de handen te klappen van louter plezier! Eureka, ik heb het gevonden. Natuurlijk, dat is het. Dat ik er zo lang over heb zitten suffen hoe die akelige wederkomstfanatici onschadelijk te maken! Het ligt nog wel zo voor de hand. Ik snap mezelf niet dat ik niet eerder op het idee gekomen ben. Ja, natuurlijk, ik doe precies zoals ik gedaan heb met die misselijke leer van de uitverkiezing. Inderdaad, dat is het!

Ik heb gemerkt dat als ik iets ga tegenspreken, de mensen vaak in het geweer komen. Soms gaan ze dan de zaak onderzoeken en worden ze alleen maar in hun beroerde mening gesterkt. Met die uitverkiezing heb ik het zó gedaan dat ik die juist heel sterk heb beklemtoond, veel sterker nog dan de Bijbel zelf. Maar ik heb het zo eenzijdig gedaan, dat er van de oorspronkelijke, gevaarlijke bedoeling weinig of niets meer overbleef. En wat een grandioos succes is het niet geworden! Ja, dat ga ik nu met die misselijke boodschap van de zogenaamde wederkomst ook doen!

Als mijn Vijand iemand uitverkiest, dan weet ik dat Zijn voornaamste doel niet is om die persoon te ‘redden’, zoals dat heet, maar om hem te gebruiken, of ik moet zeggen: misbruiken, voor Zijn eigen doeleinden. Het is altijd met het oog op de een of andere ergerlijke taak of opdracht. Zoiets noemen ze dan een roeping. Destijds, toen Hij die gemene overloper Abraham heeft uitverkoren, werd de kerel wel zogenaamd gered, maar dat was niet de hoofdzaak – het ging om veel meer dan dat. Daarom heeft Hij niet alleen tegen hem gezegd: Ik zal u … zegenen, maar bovenal: … en gij zult tot een zegen zijn … en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Onbeschaamde gedachte! Wat heeft Hij te maken met mijn terrein hier – laat Hij Zich met Zijn eigen terrein, de hemel, bemoeien!

Gelukkig dat de mensen de boodschap van de uitverkiezing, zoals die in de Bijbel staat, niet hebben begrepen – want dan had het er voor mij bar slecht uitgezien! Ze zouden zich er immers helemaal op hebben toegelegd om anderen zogenaamd te redden, om aan heel de wereld die beroerde boodschap van het evangelie uit te bazuinen. Misschien zelfs ook nog om mij hier uit de cockpit te verwijderen! Ik moet er gewoon niet aan denken. Wat een zegen dat ik dat gevaar heb kunnen afwenden. Ja, ik heb er zo sterk de nadruk op gelegd dat ze uitverkoren werden om zelf gered te worden, dat ze daar alleen maar aandacht voor hadden en niet voor de andere, de voor mij zo gevaarlijke kant. Zo hebben ze mij helemaal geen schade berokkend – integendeel!

Wat is het toch een machtig gezicht zoveel mensen te zien rondlopen die alleen maar denken aan zichzelf en aan hun eigen zaligheid! Dat heerlijke, menselijke egoïsme is werkelijk een fantastisch fijne bondgenoot voor mij. Het maakt het zo enorm gemakkelijk om de mensen helemaal op hun eigen behoud geconcentreerd te doen zijn en heel die beroerde roeping te laten vergeten. Als ze zo heerlijk aan zichzelf en aan hun eigen belangen gebonden zijn, blijven ze immuun voor de gedachte dat er honderden miljoenen zijn die nog nooit dat verwenste evangelie gehoord hebben.

En wat leuk dat ik er altijd zoveel Bijbelteksten bij kon gebruiken. Daardoor kregen ze geen achterdocht tegen mij. Ik maar praten over … in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld … en iedereen ging zich er vreselijk druk over maken om te weten te komen of het ook voor jou gold. Wat hebben ze daar tot in het oneindige over doorgedaasd. Enorm fijn, ik had het me nooit beter kunnen wensen!

Natuurlijk ben ik tegelijkertijd over het verbond begonnen en heb ik daar eveneens volkomen eenzijdig de nadruk op gelegd. Ik heb beklemtoond dat dit helemaal te maken heeft met het behouden worden en naar de hemel gaan. Hele bibliotheken hebben ze erover geschreven, terwijl het grootste deel van de wereld crepeerde zonder ook maar één keer de Naam van Jezus te horen! Ja, het is machtig om door middel van Gods eigen Woord Zijn eigen mensen onbruikbaar te maken voor Hem! En dat is nu precies wat ik moet doen met die andere gevaarlijke boodschap: die van de wederkomst. Het zal ook vast wel lukken als ik het menselijke egoïsme maar voldoende weet uit te buiten – meestal levert dat weinig moeilijkheden op. Ik zal weer de hele nadruk moeten leggen op de redding, op het eigen behoud, en zoveel mogelijk die verwenste roeping moeten verdoezelen. De vraag is alleen maar: waar te beginnen? Sommigen zijn zo enthousiast geworden over de gedachte dat Jezus voor hen niet wederkomt als Rechter, maar als Bruidegom. Ik moet zien daar ergens bij aan te knopen.

Sommigen, al hebben ze het zelf niet door, zijn veel meer enthousiast over de gedachte van de wederkomst dan over de Heer Zelf! Als het hun echt om de Heer te doen was, dan zouden ze nu al veel meer tijd doorbrengen met Hem, in de stilte, alleen. Ze zeggen wel dat ze Hem liefhebben, maar heel hun gebedsleven is in volkomen tegenspraak ermee. De meesten gaat het werkelijk niet om de Heer, maar om weggehaald te worden uit ellende en beroerdigheid, om Gods gerichten te ontlopen. Hé daar, ik weet een tekst die vast enorm goed zal aanslaan: … Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Ja, die tekst zal het vast wel goed doen.

Nu, vanuit dat gezichtspunt is het maar één stap om de mensen wijs te maken dat die komende toorn hetzelfde is als wat mijn Aartsvijand genoemd heeft: de grote verdrukking. Verder hoef ik dan alleen maar alle nadruk te leggen op het feit dat de Bruidegom komt, dat ze Hem tegemoet gaan in de lucht en dat ze zo aan alle ellende ontsnappen.

Ik zal het zo stellen dat ze heerlijk bruiloft zullen vieren in de hemel, terwijl de mensen op aarde creperen. Inderdaad, dat is de oplossing – daar heb ik vast en zeker succes mee! De sufferds zijn er met de uitverkiezing zo heerlijk ingetrapt, ze zullen het nu vast weer doen. De enige moeilijkheid die zich ooit zou kunnen voordoen is, dat op de een of andere ongeluksdag, een of ander misbaksel gaat ontdekken dat de wederkomst niet alleen met redding, maar bovenal met roeping te maken heeft. Het zou catastrofaal zijn! In plaats van maar passief te wachten op de wederkomst, zouden ze het er dan op kunnen gaan toeleggen om mij hier uit de cockpit te krijgen! Maar gelukkig lijkt dat gevaar momenteel heel klein.

– – – – –

Redding en roeping

Als we verlangend uitzien naar de wederkomst van Christus, waarom is dat dan?
– Is het uit liefde tot onze medemensen?
– Is het omdat we ernaar verlangen dat er eindelijk eens gerechtigheid en vrede zal heersen op aarde?
– Is het uit liefde tot de Heer?
– Is het omdat wij ernaar verlangen dat Hij Zijn eigendom, Zijn Koninkrijk in bezit zal krijgen en dat Hij tevens een Bruid zal ontvangen?
– Of is het omdat we onszelf liefhebben?
– Is het omdat we uit de ellende in deze wereld verlost willen worden?
– Is het omdat we zó aan de grote verdrukking willen ontsnappen? Met andere woorden:
– Is het omdat we onze roeping steeds voor ogen houden of
– is het omdat we meer aan onze redding denken?

De boodschap van Christus’ wederkomst is maar al te dikwijls krachteloos gemaakt door hen die deze boodschap enthousiast verkondigden. Voordat we hier iets over zeggen, geven we er eerst enkele voorbeelden van hoe mensen in hun denken meer beheerst kunnen worden door de gedachte aan hun redding dan door de gedachte aan hun roeping.

We zullen spreken over:

  1. Abram in verband met redding en roeping
  2. Israël in verband met redding en roeping
  3. De gemeente in verband met redding en roeping
  4. De uitverkiezing in verband met redding en roeping
  5. De wederkomst in verband met redding en roeping