De doorboorde Messias in Zacharias 12:10

De doorboorde Messias in Zacharias 12:10

De doorboorde Messias in Zacharias 12:10 620 413 VISFER

Van het lijden van de Messias tot het overwinnen van de Messias.

Die enorme kruisen in de grote kerken …. Voor Joodse mensen wordt het kruis van vandaag de dag meestal geïdentificeerd als het symbool van het katholicisme. Maar wat als u werd verteld dat het idee van een Messias die aan een kruis is genageld uit de Hebreeuwse Geschriften komt? Wat als u werd verteld dat Zacharias, de profeet die rond 600 voor Christus leefde en profeteerde, voorspelde dat de Messias zou worden verworpen, doorboord en worden gedood door Zijn eigen volk?

Zacharias, die uit de diaspora (verstrooiing, uitzaaiing) emigreerde, profeteerde in hoofdstuk 12 over een tijd aan het einde der dagen waarin het volk van Israël zou terugkeren naar het land Israël. Zij zullen dan de focus van wereldwijde aandacht zijn en dat de haat tegen het volk van Israël zal toenemen, wat er uiteindelijk toe zal leiden dat veel naties het Joodse volk zullen aanvallen in een allesomvattende oorlog. ”

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.” (Zacharias 12: 3-4).

Voor de rest van de naties voelt Israël zich als een zware, lastige steen. Zoveel zelfs dat ze het bestaan ​​van Israël moe zullen worden. Klinkt een beetje te bekend, toch? Zacharias beschrijft het volk van Israël als levenden in het Land van Israël, omringd door vele vijanden die zich ertegen verzamelden, dat gehuld is in angst. En zodra er geen bondgenoten meer zullen zijn om daarop te vertrouwen, zal het volk van Israël uiteindelijk God gedenken en zich tot Hem wenden, smekend om hulp. Hoe typisch … alleen God gedenken als je de dood in de ogen kijkt. Zacharias gaat verder met profeteren:

Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden,12:8 goden – of: God. als de Engel van de HEERE voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.“(Zacharias 12: 8-9).

God belooft dat op de dag dat alle vijanden van Israël zich tegen hen zullen verzamelen, Hij zelf zal ingrijpen. Gods interventie zal echter veel verder gaan dan de fysieke dimensie. Het zal ook spiritueel zijn.

Vers 10 komt hierbij scherp in beeld:

Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.“(Zacharias 12: 10).

Zacharia profeteert dat God aan het einde der dagen zijn Geest zal uitstorten op het volk van Israël en dat ze daarom naar Hem zullen kijken en begrijpen dat ze Hem hebben doorstoken. Dit zal tot nationale rouw leiden, vergelijkbaar met het verdriet van een familie wiens eerstgeborene is gestorven. Wat zal hun verrassing veroorzaken? Het zal het plotselinge besef zijn dat deze man welke de heidenen Jezus (of Yeshua zoals hij wordt genoemd in het land van zijn geboorte) wordt genoemd, deze man die ten onrechte de schuld kreeg van alle problemen van de jood – de pogroms, de inquisitie en de kruistochten – eigenlijk de Messias.

EN WAAROM ZAL ER EEN DERGELIJK DIEP BEROUW KOMEN ZIJN OVER DE NATIE?

Omdat het inzicht uiteindelijk zal zijn dat het een feit is dat Joden al duizenden jaren hun Messias doorboren, Hem verwerpen en Hem de naam geven: “Moge Zijn naam en herinnering vernietigd worden.” Hij die zij hebben doorstoken – zowel door Hem aan het kruis te spijkeren als door zijn zijde met een speer te doorsteken terwijl hij daar hing. Als die man inderdaad de Joodse Messias blijkt te zijn, betekent het dat vóór die tijd de kinderen van Israël Hem niet erkenden en dat Hij moest lijden, doorboord en dood moest gaan. En als die man inderdaad de Messias is, betekent dit dat het volk van Israël (als geheel) Hem tot op dat moment niet hebben herkend. Als alle mensen zowel Hem als hun verlaten van God’s waarheid erkennen, zullen ze zich bekeren en Hem verheerlijken met bittere tranen en groot verdriet, net zoals ze zouden doen na de dood van een eerstgeboren zoon.

WORDT VERVOLGD