De gemeente en het bovennatuurlijke

De gemeente en het bovennatuurlijke

De gemeente en het bovennatuurlijke 1024 768 VISFER

Geloof jij wat er in de Bijbel staat?

(Een bewerking van Supernatural van Dr Michael S Heiser)

Misschien een gekke vraag aangezien je Christen bent, maar is deze vraag voor ons Christenen.

Niet de grote zaken, zoals dat Jezus God op aarde was, dat Hij aan het kruis stierf en weer uit de dood opstond. Ik bedoel ook niet de wonderlijke verhalen zoals de uittocht van de Israëlieten uit Egypte waarin God een weg baant door de Rode Zee. De meeste Christenen zullen deze verhalen wel geloven. Als je niet gelooft in God, Jezus, of in de wonderen die ze kunnen doen, waarom zou je jezelf dan Christen noemen?

Maar we richten ons op de kleine, minder bekende, vreemde dingen die je soms in de Bijbel tegenkomt, maar eigenlijk nooit in de kerk genoemd worden.

Een voorbeeld hiervan staat in 1 Koningen 22: Het verhaal van de kwade koning van Israël genaamd Achab. Hij wilde samen met de koning van Juda ten strijde trekken tegen een vijand in ‘Ramoth in Gilead’. Maar, de koning van Juda wilde eerst weten wat de toekomst zou brengen als ze zouden aanvallen. Daarom raadpleegden ze Achabs profeten. Alle profeten gaven groen licht, maar eigenlijk zeiden ze alleen maar wat Achab graag wilde horen. De koningen besluiten daarom om Gods profeet te raadplegen, deze heette Micha. En hij had geen goed nieuws voor Achab:

1 Koningen 22:19-23 Verder zei Micha: Daarom, hoor het woord van de HEERE: Ik zag de HEERE op Zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond bij Hem, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde.  En de HEERE zei: Wie zal Achab misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de strijd? De een nu zei dit, en de ander zei dat. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de HEERE staan. Hij zei: Ík zal hem misleiden. En de HEERE zei tegen hem: Waarmee?  Hij zei: Ik zal eropuit gaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En Hij zei: U mag misleiden, en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo Welnu, zie, de HEERE heeft een leugengeest in de mond van al deze profeten van u gegeven, en de HEERE heeft onheil over u uitgesproken.’

Begrijp je wat de Bijbel hier zegt? Geloof je echt dat God een vergadering houdt met een groep bovennatuurlijke wezens om te beslissen wat er op aarde gebeurt?

Hier is nog een voorbeeld uit de Brief van Judas:

Judas 1:6 ‘En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld’. God stuurde een groep engelen naar een ondergrondse gevangenis? Is dat echt wat er staat?

Zoals ik al zei, de Bijbel bevat veel vreemde dingen, met name als het gaat om de onzichtbare bovennatuurlijke wereld. Veel Christenen zullen geen moeite hebben met de minder controversiële, bovennatuurlijke zaken uit de Bijbel. Zoals, wie Jezus is en wat Hij deed. Maar, verzen zoals deze maakt ze ongemakkelijk, dus negeren ze die.

Bijvoorbeeld:

1 Petrus 3:18-20 ‘Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. (1 Petrus 3:18-20)

Wie waren deze geesten en waar zaten ze gevangen?

In de eerste brief die Paulus aan de Korintiërs schreef was hij verontwaardigd over de manier waarop gelovigen elkaar voor de rechter sleepten om ruzies uit te vechten. Hij vond het niet alleen een verspilling van tijd en energie, maar ook een slecht voorbeeld van het geloof. 1 Korinthe 6:3 ‘Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?’ In begrijpelijke taal staat er, “Weten jullie dan niet dat jullie over de wereld zullen oordelen? Weten jullie dan niet dat jullie over engelen zullen heersen?”.

Oordelen over de wereld? Heersen over engelen?

Wat Paulus in dit raadselachtige vers zegt is verbazend maar tegelijkertijd ook levensveranderend. De Bijbel legt een verband uit tussen de acties van bovennatuurlijke wezens en ons eigen leven en doel. Op een dag zullen we oordelen over de wereld. We zullen over engelen heersen.

De reden dat Paulus dit tegen de Korintiërs zei, en dus ook tegen ons zegt, is als volgt: het verhaal van de Bijbel gaat over hoe God ons gemaakt heeft met de bedoeling dat wij onderdeel zijn van Zijn hemelse familie. Het is geen toeval dat familie-gerelateerde termen gebruikt worden om de relaties tussen God, Jezus, de bovennatuurlijke wezens, gelovigen, en jou en mij te beschrijven. Ze worden beschreven als een familie die samenwoont en werkt. God wil dat de mensheid onderdeel is van Zijn familie en van het bestuur van Zijn schepping.

We kennen allemaal het begrip “op aarde zoals in de hemel”. Deze term komt uit het ´Onze Vader´ gebed (Mattheüs 6:10). Vanaf het begin wilde God al dat Zijn menselijke familie samen met Hem in een perfecte wereld zou wonen, samen met de familie die Hij al in de bovennatuurlijke wereld had, Zijn hemelse leger. Het verhaal van de Bijbel, Gods plan en de strijd met de duistere machten, het falen van deze machten en het uiteindelijke succes van Gods plan. We kunnen dit verhaal pas echt goed waarderen als we alle personages erbij betrekken. Dat geldt ook voor de bovennatuurlijke personages.

De leden van Gods hemelse leger spelen zelfs een centrale rol in het verhaal, het verhaal van de mensheid. Kortom, in het hele verhaal van de Bijbel. Wij als moderne mensen missen maar al te vaak hoe de bovennatuurlijke wereld wordt beschreven in de bekende verhalen en wat we eruit kunnen leren.

Geloof je echt wat er in de Bijbel staat? Hier draait alles om. Het heeft anders geen zin om te leren wat de Bijbel zegt over de onzichtbare wereld, en hoe die overlapt met ons eigen leven.

In 2 Koningen 6:8-23 lezen we dat de profeet Elisa (alwéér) in de problemen zit. Een kwaadaardige koning heeft Elisa’s huis omsingeld met zijn troepen. Wanneer zijn knecht in paniek raakt zegt Elisa tegen hem, “wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.” Voordat de knecht kan tegensputteren bidt Elisa, “HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.” En God antwoordde direct. “De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.”

Elisa’s gebed is ook het gebed voor ons, dat God jouw ogen mag openen en je nooit meer op dezelfde manier naar de Bijbel zult kijken.

Mensen hebben een fascinatie voor het bovennatuurlijke. Kijk maar eens naar de entertainmentindustrie van de laatste jaren. Duizenden boeken, series en films gaan over engelen, monsters, buitenaardse wezens, demonen, spoken, heksen, magie, weerwolven en superhelden. Veel van Hollywoods blockbusters gaan over het bovennatuurlijke: X-Men, the Avengers, Harry Potter, Superman, en de filmserie Twilight. Televisieprogramma’s als Supernatural en X-files hebben een toegewijde fanbase.

Maar zijn mensen niet altijd al gefascineerd geweest met het bovennatuurlijke in verhalen en kunst?

Waarom eigenlijk?

Een van de antwoorden is omdat we graag aan de alledaagse realiteit willen ontsnappen. Het brengt ons in een wereld die veel interessanter en spannender is dan die van ons. De kosmische strijd tussen goed en kwaad vinden we intrigerend.

De epische strijd in “In de ban van de Ring” tussen de helden van Midden-aarde (Gandalf, Frodo en co) en de duistere machten van Sauron fascineert lezers en filmkijkers al meer dan een halve eeuw. Hoe meer buitenaards de schurk is, des te spectaculairder de overwinning zal zijn.

Een andere reden dat mensen zich aangetrokken voelen tot andere werelden: zoals het boek Prediker zegt, God heeft “het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant” (Prediker 3:11, Het Boek vertaling). Er is iets in onze menselijke aard dat verlangt naar buitengewone en hemelse ervaringen. De apostel Paulus schreef over dit verlangen. Hij dacht dat dit simpelweg kwam doordat we leven in een wereld die door een bovennatuurlijke God is gemaakt. De schepping getuigt van een schepper, en daarom dus ook van een bovennatuurlijke buiten onze eigen wereld (Romeinen 1:18-23). Paulus zegt zelfs dat zulke verlangens zo sterk zijn dat je ze alleen kan onderdrukken als je daar bewust voor kiest (vers 18).

Toch kijken we anders naar de epische verhalen van de Bijbel dan naar de bovennatuurlijke verhalen van andere boeken, films of legendes. Dat is niet zonder reden en heeft niet alleen te maken met het ontbreken van special effects. Voor sommige mensen zijn de Bijbelse personages alledaags of oubollig, ze komen niet echt heldhaftig over. Hun verhalen kennen we immers al van kinds af aan dankzij de zondagsschool. Dan is er ook nog sprake van een cultuurbarrière. We vinden het moeilijk om ons in te leven in eindeloze tirades van herders met grijze baarden en mannen in jurken. Denk maar eens aan de figuren die elke kerst weer het geboorteverhaal van Jezus uitbeelden.

Ik denk dat er een nog belangrijkere reden is waarom de fantasie- en science fiction verhalen ons meer aanspreken dan die van de Bijbel. Het heeft te maken met hoe we geleerd hebben om over bovennatuurlijke wereld van de Bijbel denken. Wat je in de kerk hierover hoort slaat maar al te vaak de plank mis, het maakt het bovennatuurlijke behoorlijk saai. Erger nog, de leer van de kerk ontneemt de onzichtbare, bovennatuurlijke van al zijn drijfkracht.

Veel van wat Christenen over de onzichtbare wereld geloven klopt niet. Engelen hebben geen vleugels. (Cherubijnen tellen hier niet in mee, zij zijn geen engelen en zien er meer dierlijk uit. Engelen hebben echter altijd menselijke gedaantes.) Demonen hebben geen staart en hoorns. Ze zijn er ook niet om ons te laten zondingen, dat gaat ons al makkelijk af zonder hun hulp. Ook al beschrijft de Bijbel bezeten zijn door een demon als iets verschrikkelijks, de intelligente duistere machten hebben wel betere dingen te doen dan mensen als handpoppen te gebruiken. Bovendien zijn engelen en demonen slechts kleine pionnen in het schaakspel. De kerk praat eigenlijk nooit over de grote jongens en hun agenda.

De Goden Bestaan Echt

De Bijbel zegt dat God een strijdmacht heeft van hemelse wezens. Dit wordt ook wel de hemelse raad, hemelse hof of vergadering van God genoemd (Psalm 89:5-7; Daniël 7:10). Eén van de meest duidelijke verzen is Psalm 82:1. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt het mooi: “God staat op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de kring van de goden.” Een opvallend vers.

Dit Bijbelvers is eigenlijk heel simpel, het betekent simpelweg wat er staat. Net zoals elk ander vers moet Psalm 82:1 gelezen worden in de context van wat de Bijbel zegt, in dit geval wat de Bijbel zegt over de goden en hoe deze term gedefinieerd moet worden.

Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor “goden” is elohim. De meeste van ons kennen dit alleen als één van de namen van God de Vader. Het kan daarom moeilijk zijn om de brede betekenis van het woord te bevatten. Het woord verwijst naar iedere bewoner van de onzichtbare spirituele wereld. Daarom wordt dit woord gebruikt voor God (Genesis 1:1), demonen (Deuteronomium 32:17) en overleden mensen in het hiernamaals (1 Samuël 28:13). Voor de Bijbel is ieder wezen zonder lichaam, wiens thuisadres in de geestenwereld is, een elohim.

De Hebreeuwse term heeft niets te maken met de specifieke eigenschappen die alleen God heeft. De Bijbel onderscheidt God van alle andere goden, maar niet door het woord elohim te gebruiken. Zo beveelt de Bijbel bijvoorbeeld dat alle goden de God van de Bijbel moeten aanbidden (Psalm 29:1). Hij is hun Schepper en Koning (Psalm 95:3, 148:1-5). Psalm 89:7-8 zegt, “wie daar boven kan de HEER evenaren, wie van de goden zich meten met de HEER” (1 Koningen 8:23; Psalm 97:9), “met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen, gevreesd bij allen die hem omringen?”

De schrijvers van de Bijbel maken maar al te graag duidelijk dat de God van Israël geen gelijke heeft, Hij is de God der goden (Deuteronomium 10:17; Psalm 136:2).

Deze wezens in “de raad der heiligen” bestaan echt. Eerder aangehaald: God komt samen met Zijn hemelse raad om te beslissen over het lot van koning Achab. De leden van deze hemelse groep worden in deze passage geesten genoemd. Als we geloven dat de geestelijke wereld echt bestaat en dat God en andere geestelijke wezens (die Hij gemaakt heeft, zoals engelen bijvoorbeeld) daar wonen, dan moeten we ook erkennen dat Gods strijdmacht echt bestaat.

Gezien de Bijbel de leden van deze hemelse raad identificeert als geesten, weten we dat de goden niet slechts stenen of houten afgodsbeelden zijn. Standbeelden werken niet voor God in een hemelse raad. Het is inderdaad zo dat de mensen vroeger standbeelden maakten van de goden die ze aanbaden. Maar zij wisten dat beelden die zij met hun eigen handen gemaakt hadden niets konden doen. Deze handgemaakte idolen waren slechts objecten waar de goden in konden wonen om zo offers te ontvangen en wijsheid te delen met hun volgers. Door middel van speciale rituelen werden de goden verwelkomd in deze idolen.

 

De Opbouw en Structuur van de Hemelse Raad

De goden in Psalm 82 worden de “zonen van de Allerhoogste” genoemd in vers 6. De ‘zonen van God’ worden een aantal keer genoemd in de Bijbel, meestal in het bijzijn van God (bijvoorbeeld Job 1:6, 2:1). In Job 38:7 lezen we dat ze al geschapen waren voordat God de mens en aarde creëerde.

God noemt deze spirituele wezens ‘zonen’, Hij heeft ze gemaakt, logisch dus dat ze beschreven worden in termen van ‘familie’. Jij noemt je nakomelingen ook zonen en dochters, jij was onderdeel in het creëren van hen. Maar, God is niet alleen hun vader, Hij is ook hun Koning. Vroeger regeerden koningen vaak met hun familieleden, vele familieleden hadden een taak in het regeren van het land of het leger. Koningschap werd doorgegeven aan de erfgenamen, regeren was dus een familiebedrijf. God is Heerser in Zijn raad en Zijn zonen zijn de eerstvolgende in positie op basis van relatie met Hem. Maar, er gebeurde het een en ander: sommigen van deze zonen werden ontrouw.

De zonen van God namen ook zelf beslissingen. We weten van 1 Koningen 22, en van vele andere passages, dat Gods familiebedrijf zich bemoeide met de geschiedenis van de mens. Toen God besloten had dat Achabs tijd er op zat, mocht Zijn raad beslissen hoe hij zou sterven.

Naast Psalm 82 en 1 Koningen 22 zijn er nog vele andere bijeenkomsten van de hemelse raad beschreven in de Bijbel. Een aantal daarvan waren bepalend voor de geschiedenis van hele koninkrijken.

In Daniël 4 lezen we dat Nebukadnezar, de koning van Babylon, tijdelijk gestraft werd door God. Hij werd gek. Dit vonnis was een besluit van God (Daniël 4:21) én het besluit van de wachters (Daniël 4:14).  Wachters is een term voor hemelse wezens die onderdeel zijn van Gods hemelse raad. Ze werden zo genoemd omdat ze altijd toezicht houden op de zaken van de mensheid, ze slapen nooit.

Deze Bijbelse scenes van de hemelse raad vertellen ons hoe deze hemelse wezens onderdeel zijn van Gods bestuur. In sommige gevallen besluit God wat er gaat gebeuren maar laat Hij Zijn bovennatuurlijke vertegenwoordigers beslissen hoe dat zal gebeuren.

Ook engelen zijn onderdeel van Gods raad. In de oorspronkelijke taal van de Bijbel betekent deze term eigenlijk boodschapper. Het woord engel is dus eigenlijk een functieomschrijving, engelen geven berichten door aan mensen.

 

Waarom is dit Belangrijk?

Ik kan me voorstellen dat je reactie nu ongeveer zo klinkt: “Fascinerend, ik ben dit nog nooit in de Bijbel tegengekomen. Maar wat heeft hoe is dit op mij van toepassing, op mijn dagelijks leven en op hoe mijn kerk functioneert?”

Het antwoord op deze vragen is dat alle feiten wel degelijk betrekking hebben op hoe wij God zien, waar wij staan ten opzichte van Hem en wat ons doel op aarde is.

Uit bovenstaande zien we duidelijk hoe Gods kosmische regering wordt beschreven in de Bijbel en we hebben nieuwe inzichten gekregen over onze verhouding met God.

Ten eerste is Gods hemelse familiebedrijf een voorbeeld van de relatie tussen ons en God.
Je vraagt je misschien af waarom God überhaupt een raad nodig heeft. God zou nergens hulp bij nodig moeten hebben, ook niet in de spirituele wereld. Hij is immers God! Toch laat de Bijbel duidelijk zien dat God lagere wezens gebruikt om zaken gedaan te krijgen.

Hij heeft geen hemelse raad nodig, maar Hij kiest er juist voor om die te gebruiken. Hij heeft ons dus ook niet nodig. Hij zou gewoon met een luide stem uit de hemel het evangelie verkondigd worden aan iedereen die het moet horen. Hij zou iedereen kunnen bemoedigen om tot Hem te komen. Hij kan mensen overtuigen om elkaar meer lief te hebben door Zijn stem in hun hoofd te laten klinken. Maar dat doet Hij niet, in plaats daarvan gebruikt Hij mensen zoals jou en mij om het werk voor elkaar te krijgen.

Ten tweede, God kan vooraf bepalen wat er allemaal gaat gebeuren zodat alles gaat zoals Hij het wil, maar ook dat doet Hij niet. In het verhaal van koning Achab laat God Zijn hemelse assistenten bepalen hoe Zijn wil gedaan wordt. Met andere woorden, Hij laat hen hun eigen ‘vrije wil’ gebruiken. Hieruit kunnen we opmaken dat niet alles wat er gebeurt voorbestemd is, en dat geldt niet alleen voor de bovennatuurlijke wereld. Dit geldt ook voor onze wereld.

In de Bijbel heeft de onzichtbare, bovennatuurlijke wereld een specifieke structuur. God is de directeur en Zijn familieleden zijn diegenen die voor Hem werken. Zij zijn onderdeel van het bestuur en mogen meebeslissen over hoe de zaken geregeld worden.

Verrassend genoeg spreekt de Bijbel ook zo over de mens. In het begin, in het hof van Eden, creëerde God de mens om samen over de aarde te heersen. God zei tegen Adam en Eva “Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag” (Genesis 1:28). Adam en Eva waren de kinderen van God, Zijn aardse familie. God wilde graag samen met hen leven en wilde Hij hen laten deelnemen aan Zijn plan om heel de aarde zoals Eden te maken.

Dit zal voor de meeste wel bekend zijn. Wat waarschijnlijk minder bekend zal zijn, is dat Adam en Eva niet de enige familieleden in Eden waren. Zijn hemelse familie was er namelijk ook. Eden was waar God woonde. En waar God woont, daar woont Zijn familie. Wij zien de hemel als een plek waar we ooit samen met God en Zijn engelen samen zullen wonen als een grote familie. Dat was ook het originele plan, en zo zal het zijn in de toekomst. In het einde van de Bijbel lezen we namelijk dat de hemel op aarde zal komen en de hele wereld als Eden zal zijn.

 

Een diepgaande realiteit dat ons volledig zal veranderen zodra we het begrijpen. Wij zijn spirituele mensen. We zijn bedoeld om te leven in en de Heer te ervaren in het bovennatuurlijke – meer specifiek, in de Heilige Geest, die bestaat in het bovennatuurlijke. De ervaring die we met de HEER in de Geest hebben, wordt dan in de natuurlijke wereld beleefd. Johannes drukte dit uit toen hij schreef: Johannes 1:1-2, 14 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. – En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid”. Omdat God Geest is, woont Hij in alle dimensies. Ook wij kunnen het leven in de Geest en in deze natuurlijke omgeving ervaren. Leven in de Geest is anders dan leven in het geestenrijk.

Veel mensen leven in de geestenwereld, maar hebben niet de vrede en veiligheid van het leven in de Heilige Geest. Zij dwalen in dit gebied van de geest zonder de leiding en bescherming van de Heilige Geest. Ze zullen luisteren naar elke stem die ze horen, reageren op alles wat hun pad kruist. Zij zullen met deze geesten converseren zonder te weten wie ze zijn of wat hun bedoelingen zijn. Dat is inderdaad gevaarlijk, zoals je je kunt voorstellen. Er zijn velen die in contact kunnen staan met het geestenrijk, maar de gelovige heeft als bijkomend voordeel dat hij in Christus is.

De Schriften weerleggen nooit het bestaan van geesten of een ander soort geest. De enige geest die impliciet te vertrouwen is, is echter de Heilige Geest. We moeten leren Hem te herkennen en erop te reageren.

Dit geen moeilijke opdracht, want Hij is even herkenbaar als één van je beste vrienden. God wil dat we echt onderscheidend zijn, dat we in staat zijn om zowel de natuurlijke als de geestelijke input die we krijgen te begrijpen. Dan kunnen onze beslissingen weloverwogen beslissingen worden genomen. We moeten echter voorzichtig zijn, anders zullen onze emoties ons overweldigen wat de Heilige Geest ons probeert te laten zien.

Het is niet genoeg om aardse wijsheid te hebben. Luister naar wat Jezus zei over het onderscheidingsvermogen: Mattheüs 16:3b “De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?”. Het onderscheidingsvermogen is een sterk wapen tegen de leugens die wij geloven. Paulus moedigt ons aan om in dit onderscheidingsvermogen te groeien: Dit is een belangrijk gebedsonderwerp: “…bid dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. (Filippenzen 1:9-11). Ware aanbidding verhoogt het onderscheidingsvermogen. Als je ziet wat echt is, kun je voelen wat nep is. Als je de wegen van God kent, zullen de leugens van de vijand gemakkelijker te ontdekken en te beantwoorden zijn.

We horen over de hele wereld hoe de Heilige Geest zich opnieuw en opnieuw beweegt. Maar we horen ook hoe er verzet is tegen deze beweging. Het is belangrijk dat we het verschil begrijpen tussen wat God wil doen en wat de mens wil doen. God zal doen wat Hij wil doen zonder onze toestemming. Hij hoeft onze mening niet te vragen. Hij vraagt alleen onze medewerking. Als er iets ongewoons gebeurt, is het belangrijk dat de mensen een kritische geest hebben om te weten wat van de HEER is. De kerk die de wereld zal veranderen in deze laatste dagen is de kerk die in staat zal zijn om van de HEER te horen. Alleen wij dragen de verantwoordelijkheid voor het Woord van de Heer in ons hart.

Wij moeten een geest hebben die de Geest van God kan aanraken. We moeten een geest hebben die kan onderscheiden wat er in het geestenrijk gebeurt. Hoewel we leven in de Heilige Geest, die in het bovennatuurlijke, het geestenrijk is, moeten we in staat zijn om het hele geestenrijk te onderscheiden, waar ook ter wereld. In deze dagen en de komende jaren zullen zeer uitdagend zijn. We zullen Gods aanwezigheid en kracht meer nodig hebben dan we ooit eerder nodig hebben gehad. Het machtsniveau dat we in het verleden hebben gehad, zal niet bestand zijn tegen de aanval die de vijand tegen ons zal lanceren. Maar Gods kracht is niet het probleem. Hij zal zoveel macht sturen als we nodig hebben om de vijand te overwinnen. Het probleem is nooit Gods kracht; het probleem is ons vermogen om God toe te staan Zichzelf op nieuwe manieren te laten zien. Het probleem is ons vermogen om ja te zeggen tegen de Heer, zelfs als het in strijd is met de tradities die we hebben ervaren.

God zal in deze generatie discipelen hebben die zich niet laten overtuigen door de woorden van de mens, maar door de geest van onderscheidingsvermogen in hun hart. Er is een urgentie om te weten hoe belangrijk het is om de leugens van de vijand te kunnen onderscheiden. God wil dat ons hart open en gereed is, zodat wanneer Hij doet wat Hij op het punt staat te doen, er mensen zijn die bereid zijn om ja tegen Hem te zeggen. En terwijl verwarde mensen onderling ruzie maken in de hoek, zal het leger van de levende God opstaan en de wil van God doen.

Streef ernaar niet meer geïnteresseerd te zijn in de argumenten van de mens. Jezus zegt dat we Zijn discipelen zullen kennen aan hun vrucht (Mattheüs 7:20). Het Woord zegt dat elke goede boom goede vruchten draagt, maar dat slechte bomen slechte vruchten dragen (Mattheüs 7:17). Een goede boom kan niet meer slecht fruit voortbrengen dan een slechte boom goed fruit voortbrengen. Met andere woorden, Jezus zegt: “Kijk niet naar wat ze zeggen, maar kijk naar wat ze produceren”. Iedereen kan op de stoel van de verachtelijke zitten en kritiek leveren, en kritiek leveren, berispen en fouten vinden. Maar er zijn moedige mannen en vrouwen voor nodig die niet naar die stemmen luisteren, maar die zich aan de Geest van de HEER overgeven en de vrucht onderzoeken om de wil van God en Zijn activiteit te bepalen.

 

Paulus demonstreerde Gods kracht, niet de woorden. In 1 Korintiërs 2:4-5 zegt Paulus: “En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God”. Hij gaat verder met te zeggen: “En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” (1 Korintiërs 2:6-9).

Als er dingen zijn die we niet hebben gezien, als er dingen zijn die we niet hebben gehoord, als er dingen zijn die nog nooit eerder in ons hart zijn binnengedrongen, dan zijn het nieuwe dingen voor ons. Het zijn dingen die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Als we vooruit willen gaan en volwassen worden in de dingen die God voor ons wil in Zijn Koninkrijk hier en nu, moeten we Hem vertrouwen voor de nieuwe dingen die we zullen ervaren.