De Vrucht van de Geest

De Vrucht van de Geest

De Vrucht van de Geest 800 350 VISFER

We lezen in Johannes 15:16, “Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven.” Het woord “vrucht” is passend in dit gedeelte, vanwege de vergelijking van de ware wijnstok. De gelovigen in Christus zijn als ranken in de wijnstok. “Elke rank die vruchten draagt,” wordt gereinigd door de landman “opdat zij meer vrucht draagt.” Hoe belangrijk ook de rechtvaardiging door geloof is en de gave van het eeuwige leven, het christelijke leven moet uitmonden in een heilig leven, een leven waarin de woorden van Christus in ons blijven (15:5), dat wil zeggen “Zijn geboden” worden bewaard.

In de brief aan de Galaten spreekt Paulus over deze vruchten vanuit een ander gezichtspunt dan Johannes. Terwijl bij Johannes de “vrucht” een gevolg is van de levensgemeenschap met Christus, legt Paulus de nadruk op de werkzaamheid van de Heilige Geest. Tegenover de “werken van het vlees”, stelt Paulus “de vrucht van de Geest” (Gal. 5:22). Deze vrucht heeft zelf negen delen, die gegroepeerd lijken te zijn in drie afdelingen. We vinden eerst drie fundamentele kenmerken van een christen die gerechtvaardigd is uit geloof, is wedergeboren en de Geest heeft ontvangen. Dan gaat het om liefde, blijdschap en vrede. Vervolgens horen we drie eigenschappen die de relatie van een christen tot zijn naaste en zijn broeders en zusters bepalen: lankmoedigheid, goedertierenheid en goedheid. Tenslotte vinden we drie kenmerken van het karakter van een christen: trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.