De Wet – De Torah

Wat is de Torah?

Torah is een Hebreeuws woord dat ‘onderwijs’ betekent. Vaak wordt het vertaald met ‘wet’, maar die vertaling is beperkt. De Torah is voor het Joodse volk namelijk veel meer dan een verzameling van regels.

Doordat het woord Torah vaak met ‘wet’ wordt vertaald, heeft het voor niet-Joden een negatieve betekenis gekregen. Dat terwijl Joden zelf de Torah beschouwen als een geschenk van God. Er is in het jodendom zelfs een speciaal feest om te vieren dat God de Torah heeft gegeven: Simchat Torah (in het Nederlands: Vreugde der Wet). Dit feest vieren Joden elk jaar opnieuw.

Waar bestaat de Torah uit?
De Torah wordt gevormd door de eerste vijf boeken van de Bijbel: (de schuingedrukte woorden zijn de oorspronkelijke Hebreeuwse benamingen)

Genesis – Beresjiet
Exodus –
Sjemot
Leviticus –
Wajikra
Numeri –
Bemidbar
Deuteronomium –
Dewariem

De Torah bevat naast de vele voorschriften dus ook onder meer het scheppingsverhaal (Genesis) en de uittocht van de Israëlieten uit Egypte (Exodus). Nadat het Hebreeuwse volk uit Egypte was getrokken en onderweg was naar het Beloofde Land, ontving het van God bij de berg Sinaï de Thora.

Hoeveel geboden staan er in de Torah?
In totaal staan er
613 ge- en verboden in de Torah. In het jodendom worden dit mitswot genoemd. Het gaat om 248 geboden en 365 verboden. Een gebod is iets wat je wel moet doen, terwijl een verbod iets is wat je juist niet moet doen.

Moeten wij de wet van Mozes volgen?
Galaten 2:11 – 14 is heel duidelijk over: ‘Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het Evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: Als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven?

Ik denk en ervaar dat de Heilige Geest nu reeds in Zijn volheid in ons wil en kan wonen. MAAR, daar moet je zelf aan willen werken, door studie, door een relatie met Hem op te bouwen, toelaten dat Hij jouw wil ombuigt naar Zijn wil, Zijn liefde accepteerd en ga zo maar door. Ja als Openbaringen 21 en 22 geopenbaard worden dan zullen de geroepenen die volle kracht van Zijn Geest ervaren. Want dan zal onze intrinsieke natuur gelijk zijn aan die van de Vader als van de Zoon. Zoals Johannes 17 beschijft (Het hogepriestelijk gebed) vers 20-23Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad“.

Yeshua z’n verwijzingen naar het Oude Testament bevatten een duidelijke meerwaarde voor inzicht in de Schrift; als Yeshua zegt dat Hij kwam om de wet te vervullen is het niet zijn bedoeling dat de Torah nu heeft afgedaan voor ons of vervangen zou zijn door iets anders.
Yeshua is niet het einde van de wet, zoals een verkeerde vertaling van Romeinen 10 vers 4 hardnekkig suggereert, dan wel als zodanig wordt geïnterpreteerd. “Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft”. Het Griekse woord dat hier met ‘einde’ is vertaald, is ‘telos’, wat betekent ‘het uiterste punt’ dat wordt nagestreefd, m.a.w. impliceert dit: de ontknoping, afronding van een daad of toestand, het eindpunt. Eerder gaat het erom dat Hij met ‘vervulling’ bedoelt dat hij de diepste betekenis van de Torah in zijn eigen leven zélf realiseert en tegelijk deze ook aan ons openbaart. Dat betekent dat wij bij het lezen van de Torah steeds de teksten ook moeten overdenken in hun betekenis voor Yeshua en dan tegelijk hun betekenis in het licht van Yeshua voor ons.

Christus is dus niet het einde van de wet is, maar veeleer dat Christus het einde van de wet is met gerechtigheid als doel. Dit betekent dat niemand meer rechtvaardig, of gerechtvaardigd, wordt in het aangezicht van God door hoe goed hij de daden van de wet heeft verricht. De oudtestamentische wet maakt ons nog steeds Gods heiligheid bekend, die we zouden moeten proberen te evenaren. Daarbij moeten we echter in de gaten houden dat, als het ons niet lukt daaraan te voldoen, dit niet de straf met zich meebrengt zoals in de wet wordt genoemd, omdat Yeshua deze voor ons heeft gedragen (Galaten 3:12). Door onze naleving van de wet verdienen we ook niet de zegeningen van God. Deze komen alleen door geloof in Christus (Romeinen 4:8-13).

We moeten ook bekend zijn met de oudtestamentische wet zodat we ons Nieuwe Verbond en de manier waarop God in de geschiedenis met de mens omging beter kunnen begrijpen. Als christenen zouden we de wet van het Oude Testament niet terzijde moeten schuiven. Als het Oude Verbond begrepen wordt in het licht van het Nieuwe Verbond, biedt deze ons een openbaring van God die van onschatbare waarde is.

Was er ooit wel iemand gerechtvaardigd door het houden van de wet?Het antwoord is:Ja.Eén persoon was gerechtvaardigd door het houden van de oudtestamentische wet. Die persoon was Yeshua. Eén van de redenen dat de wet van het Oude Testament was gegeven, was dat Yeshua op een legale manier de verlossing van de mens kon verdienen. Nu Hij deze verworven heeft, is het met de functie van de wet gedaan.

Met betrekking tot de offers die de Torah noemt is de lijn dan uiteraard duidelijk. In de offers zien wij het grote offer dat Yeshua bracht voor ons. Maar ik denk ook aan andere wetten. In de samenlevingsvoorschriften van de Torah klinken woorden die Yeshua hoorde en waarvan hij de diepste intentie vervulde, ook in relatie tot zijn omgeving. Juist daarom zal ook zijn gemeente met die woorden willen rekenen.
Zij blijven actueel, niet om letterlijk zo te worden uitgevoerd, zeker niet als een wettische verplichting, maar wel vanwege de zorg voor de mensheid en de omgeving die eruit spreekt. Denk aan geboden m.b.t. de zorg voor de armen en zwakken, die we vanaf het begin van de wetten (in Exodus 22 al) steeds tegenkomen.

Ook dit hoort bij de Torah die Yeshua vervulde en waarin Hij zijn gemeente wilde voorgaan. Zijn gelijkenissen over rijkdom en bezit in het Lukas evangelie wijzen ons daarop. Tenslotte is er het psalmenboek dat stem geeft aan allen die op Gods weg willen gaan. Ook hier kunnen wij onze Verlosser horen spreken, die zelf deze psalmen bad en zich eigen maakte. Zeer bekend is: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten’?

Zo’n woord van Yeshua toont tegelijk dat het Oude Testament óók nodig blijft om het Nieuwe Testament goed te begrijpen. En daar zouden nog meer voorbeelden van te noemen zijn. Het Oude Testament getuigt dus op een zeer gevarieerde wijze van Christus.

Efeziërs 6: 11, 16 – 18Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel….. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest * en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen“.

* Ook hier weer in de intrinsieke natuur, mijn geest en Zijn Geest zullen bidden. Hij zal mij leiden en sturen.
We moeten bidden in de context van het Woord van God. Yeshua is het Woord van God, de waarheid.

Marcus 13:9-11 Past u op uzelf; want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen. En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. <<< HEEL BELANGRIJK
 
Handelingen 4:29-31 “Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Yeshua. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid“.
 
 
 
Profetie – het Woord van God spreken met autoriteit. Hierboven staat dat ze ondergedompeld waren in Zijn Geest.2 Timotheüs 1:6,7Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.Mocht Yeshua zomaar de Torah interpreteren zoals Hij wilde? Nee, dat mag zelfs Yeshua niet.
Hij was – hier op aarde – een wetsgetrouwe Jood, waarschijnlijk van de richting van de Farizeeën. Hij onderhield de sabbat, ging op de feesten naar Jeruzalem, offerde ongetwijfeld in de tempel.
Maar Hij is geen slaafse navolger van regels, om des regels wil. Hij gaat terug achter de gegeven Torah en haalt de bedoeling: liefde tot God en de naaste, naar voren. Van daaruit relativeert Hij de regels. Regels zijn altijd gebonden aan bepaalde situaties. Veranderen de situaties, dan veranderen de regels. Niet naar willekeur. Maar getoetst aan het grote gebod.Regels zijn naar hun aard star. Zij kunnen nooit het hele, rijk geschakeerde mensenleven in al zijn diversiteit omvatten.Zij schieten altijd tekort. Telkens weer zijn er omstandigheden, situaties, waarin de regels niet voorzien. Dan moet er geïnterpreteerd worden. Soms zijn de regels een keurslijf geworden. Je kan ook teveel willen regelen. Overdreven de regels volgen verraadt een groot wantrouwen ten opzichte van de medemens.In zo’n sfeer kan de liefde niet opbloeien. Daarom is Jezus soms zeer strikt, en soms zeer ruim in het omgaan met de Torah. Met Jezus is iets geheel nieuws gekomen:het nieuwe verbond, waarvan Jeremia al sprak. Jeremia 31:31-32 * Dat verbond, waarin de wetten in de harten van de mensen worden gelegd, waarin ieder God mag leren kennen van hart tot hart, dat begint hier, bij Jezus. En in zijn geest, de Heilige Geest, mogen wij Hem daarin navolgen. Tot heil van mens en wereld.* Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE“.
Wat betekend de wet voor ons in deze tijd
Waarom hebben wij een (grond)wet nodig?

Omdat ergens moet staan of iets mag of niet,

 • Denk eens aan zware dingen zoals moord of verkrachting,
 • Als iemand zomaar je huis binnen wil komen anders tuin gebruiken, want: waarom zou je een huis met een tuin kopen als je er geen alleenrecht op hebt?
 • Stel je voor dat iemand een feestje gaat organiseren, en jij alle herrie binnenkrijgt, en je naar de politie gaat en die zegt :”Het is niet verboden om enorm veel herrie te maken: dan zit jij de hele dag in de herrie.
 • Of iemand gooit je uit je auto, en je gaat naar de politie, en meld dat je dat je fysiek bent mishandelt en je auto hebben zet meegenomen, en de politie zegt doodleuk tegen je dat hij niets kan doen, dan zou je toch gek worden?
 • In zo’n geval zal je nooit meer een auto kopen, maar ook geen huis kopen. Zeker als je toch zonder straf het van iemand anders tot je mag nemen.

De (grond)wet van Nederland

 • Wetten moeten aangepast kunnen worden, want stel je voor dat een wet nìet aangepast zou kunnen worden.. Dan hadden we nu nog steeds regels en bepalingen van heel lang geleden..
 • In de grondwet staan belangrijke dingen beschreven. Onder andere waar de bestuurders van ons land zich aan moeten houden. Soms, door de veranderende wereld, moet dat wel eens aangevuld worden of aangepast.
 • Om dat weer Anno-nu te krijgen. Daar gaat een hele -zorgvuldige- procedure aan vooraf.

Verdere wetgeving geeft de relevante kaders voor specifieke situaties.

 “Geacht de wet te kennen?”

Ik lees het steeds weer, als Nederlands staatsburger wordt je geacht de wet te kennen, en wordt keihard afgerekend als je een vergissing begaat…

Echter, als je dan een advocaat in de arm moet nemen, dan heeft DIE slechts een “inspanningsverplichting“!

 

Maar HIJ heeft er vijf jaar voor geleerd en IK heb nog nooit een wetboek gezien, en TOCH wordt IK geacht de wet te kennen en een advocaat niet?

Dit recht geldt voor iedereen.

 

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving

 • Democratie
 • Rechtsstaat
 • Sociale rechten
 • Iedereen levert zijn bijdrage (denk bv aan de belastingen)
 • Vrijheid
  • Geloof
  • Mening
  • Levensstijl
  • Vereniging
  • Zelfbeschikking
 • Gelijkwaardigheid
  • Gelijke behandeling
  • Verbod op discriminatie
 • Solidariteit en werk
  • Elkaar helpen
  • Bestaanszekerheid
  • Werk

 

 

 

 

 

 

 

En toch vinden bepaalde politieke partijen en individuen dat hun mening boven de (grond)wet staat.

 

Waaruit bestond de grondwet van de Israëlieten

 

In het jodendom wordt niet gesproken van geboden, maar van Woorden:


Exodus 20:1  “Toen sprak God (het Woord) al deze woorden”

De stenen tafelen waarop God met Zijn vinger schreef (Exodus 31:18)

De tien geboden worden in de Hebreeuwse Bijbel twee keer opgesomd: in Exodus 20:3-17 en Deuteronomium 5:7-21. Bij het lezen van de weergave in deze opsommingen valt direct op dat het over meer dan tien gaat. In Exodus 20 worden minstens twaalf verboden en twee geboden gevonden, in Deuteronomium 5 zijn het twaalf verboden en drie geboden. Ondanks vele pogingen is het niet gelukt de beide opsommingen te synchroniseren, noch een originele tekst te vinden die ten grondslag ligt aan beide versies. Zelfs als individuele frases onder één opschrift worden samengevat, is het duidelijk dat het terugbrengen tot het aantal tien een oudtestamentische catechesische constructie is, bedoeld om op het symbolische tiental uit te komen.

Men hanteert de volgende indeling:

1.Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.

2.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

3.Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.

4.Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.

5.Eert uw vader en uw moeder.

6.Gij zult niet moorden.

7.Gij zult niet echtbreken.

8.Gij zult niet stelen.

9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10.Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

De wet van Mozes heeft toch meer leefregels/wetten?

Het fundament van de joodse wet en traditie (Halacha) is de Torah, de vijf boeken van Mozes.
Volgens de rabbijnse traditie zijn er 613 verplichtingen (=613 mitswot) in de Torah.

Zouden al deze Mozaïsche wetten nu nog gelden?

Mozes maakte een “raamwerk” van wetten rondom deze woorden van God.

Niet alle 613 zijn steeds voor iedereen, altijd en op iedere plek van toepassing. Sommige van deze wetten zijn alleen van toepassing op mannen, andere alleen op vrouwen, sommige alleen op priesters (kohaniem) of op leden van de stam van Levi, op personen die de agrarische producten van het Land van Israël behandelen (verbouwen, eten, etc.), etc.

Vele wetten waren slechts relevant toen de joodse Tempel nog bestond. Minder dan 300 van deze geboden zijn vandaag nog toepasselijk. Hoewel er Joodse groepen zijn ontstaan die zich alleen op de geschreven tekst van de Thora baseerden (met name de Sadduceeërs, Beta Israël en de Karaïeten), volgden de meeste joden wat bekendstaat als de mondelinge wet.

Vraag: “Moeten Christenen de Wet uit het Oude Testament volgen?”

 • De wetten van het Oude Testament zijn enkel aan het Israëlische volk gegeven en gelden niet voor ons Christenen?!?!
 • Een veel gehoorde stelling: Nu Jezus is gestorven is de Wet vervuld, dus hoeven wij ons er niet meer aan te houden. Is die stelling juist?

Ten eerste wil ik een veel gehoorde misvatting uit de wereld helpen:

Je moet je niet aan de Wet houden, omdat de Wet geen redding geeft.

Toch lezen we in het NT het volgende:

 • 1 Johannes 5:3Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden  in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 
 • Johannes 14:15 Als u Mij (Jezus) liefhebt, neem dan Mijn geboden  in acht.

Yeshua en de Wet:

Jezus kwam om de wet te voltooien

Mattheüs 5:17-20 “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet “νομον” of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden “εντολων” afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan”.

Jod י is de 10de letter in het Hebreeuwse alfabet, de jodי is de kleinste letter en heeft een getalswaarde van tien. De jod door Jezus aangehaald als jota ι. Letterlijk is de ἰῶτα jota de 9de letter van het Griekse alfabet, maar het moge duidelijk zijn dat Yeshua het hier heeft over de Hebreeuwse letter  י (jod), daar deze de allerkleinste letter in het Hebreeuwse alfabet is.

DUS:
Als Jezus spreekt over het houden aan Zijn geboden, moeten we ons realiseren dat Jezus geen andere leringen had dan de leringen van God, zoals door Mozes is opgeschreven in de Torah en verder uitgelegd en toegepast in de boeken van de profeten.

De Wet in het grieks heeft strong G3551

 • anything established, anything received by usage, a custom, a law, a command
  • of any law whatsoever
   • a law or rule producing a state approved of God
    • by the observance of which is approved of God
   • a precept or injunction
   • the rule of action prescribed by reason
  • of the Mosaic law, and referring, acc. to the context. either to the volume of the law or to its contents
  • the Christian religion: the law demanding faith, the moral instruction given by Christ, esp. the precept concerning love
  • the name of the more important part (the Pentateuch), is put for the entire collection of the sacred books of the OT

 De geboden in het Grieks heeft de strong G1785

  • een bevel, een bevel, een last, een voorschrift, een bevel
   • datgene wat door zijn ambt aan een is voorgeschreven
  • een gebod
   • een voorgeschreven regel volgens dewelke iets is gedaan
    • een voorschrift met betrekking tot afstamming, van het Mozaïsche voorschrift betreffende het priesterschap
    • ethisch gebruikt van de geboden in de Mozaïsche wet of Joodse traditie

Het Hebreeuwse woord “Torah” betekend letterlijk “onderwijzen, leer” En wordt in zowel de Septuagint als het Nieuwe Testament weergegeven door het Griekse woord “εντολων”, wat “wet” betekent. Het Grieks heeft een meer directe en doordringende invloed gehad op de Engelse en andere moderne talen dan het Hebreeuws, en daarom spreekt men in de meeste talen van de “Wet” van Mozes in plaats van de ‘Leer’ van Mozes.

We vertalen nu het Griekse woord “εντολων” voor leringen: Jezus nam gehoorzaamheid aan de leringen niet weg en dat verwoord Paulus heel duidelijk met: “gehoorzaamheid welke voortkomt uit vertrouwen” in Jezus (Romeinen 1:5 en 3:31)

Het is waar dat Yeshua de Torah perfect hield en de voorspellingen van de Profeten vervulde, maar daar gaat het hier niet om. Yeshua is niet gekomen om de betekenis van wat de Torah en de ethische eisen van de Profeten vereisen, af te schaffen, maar om ‘vol te maken’, te vervolmaken . Zo kwam hij om ons begrip van de Torah en de Profeten te voltooien, zodat we effectiever mogen zijn en te doen wat zij zeggen te zijn en te doen wat zij bedoelden. De verzen 18-20 verkondigen drie manieren waarop de Thora en de profeten noodzakelijk, toepasselijk en van kracht blijven. De rest van Romeinen 5 geeft zes specifieke gevallen waarin Yeshua een vollediger geestelijke betekenis van punten in de Joodse Wet verklaart. In feite draagt dit vers het thema en de agenda van de hele Bergrede, waarin Yeshua zijn Talmidim (volgelingen) completeert, vollediger maakt met het begrip over Torah en de Profeten, zodat ze goed konden verwoorden over Gods machtige werk.

De vraag mogen we nu anders stellen:

“Moeten Christenen de Leringen uit het Oude Testament volgen?”

Mattheüs 5:17

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet (verzamelde Leringen) of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen”.  Lees ook 18 en 19

Johannes 14:21

“Wie Mijn geboden Leringen heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren”.

Kortom, waarom zouden wij de Wet met Leringen (Torah) houden?
Voor ons behoud? NEE!

Maar omdat we door onze daden en houding, welke we vanuit Gods Leringen geleerd hebben vanuit de Wet, kunnen laten zien dat we van God houden, uniek zijn en Zijn kinderen zijn.

 • Omdat de discipelen en de apostelen leefden in overeenstemming met de Wet (= Leringen)
  Handelingen 13:14  Romeinen 7:12-13  en Romeinen 3:31
 • Omdat de Torah over Jezus gaat en Hij zelf de Wet (= Leringen) onderwees
  Lucas 24:25-27
 • Omdat de heilige Geest ons leidt naar de Torah en ons de kracht geeft ernaar te handelen
  Jeremia 31:31-33 en Ezechiël 36:26
 • Omdat we worden opgeroepen om op Jezus te lijken
  1 Johannes 2:3-6
 • Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.
  (Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden)
  1 Johannes 3:4

Het grote gebod (Lering)  Mattheüs 22:34-40

Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod (de grootste lering) in de wet?
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod (lering). En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden (leringen) hangt heel de Wet, en de Profeten.

Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten… hangen ? hoezo, hoe moet ik me dat voorstellen…  

Zoals een deur hangt aan zijn hengsels… Wat doet een deur ? Zij verschaft toegang of zij sluit af. Maar zij kan dit alleen doen als ze goed in haar hengsels bevestigd is. Is de deur krom getrokken of uitgezakt, dan dient die deur tot niets. Dan wordt ze een sta in de weg, dan is ze haar functie kwijt.

Zo kunnen alle geboden/leringen… en dat geldt dus werkelijk voor àlle geboden/ leringen alleen maar doen waar ze er voor zijn: een weg openen of een weg sluiten… als ze degelijk bevestigd zijn aan … hun hengsels: de liefde.

Raken ze ontwricht, raken ze de los van hun hengsels, dat is raken ze de band met het liefdegebod kwijt, dan worden precies die geboden/ leringen die bedoelt zijn om een toegang tot het leven te ontsluiten, of een weg naar het verderf te versperren…., herleid tot niets, een sta-in-de-weg. Dan dienen ze niet tot niets meer.

Bron: mensbootje.nl

Belangrijke tekst Jeremia 31:31-33  “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE”.

De wet/leringen reflecteert Gods karakter

 • God is goed
  • Markus 10:18, Psalm 143:10
 • De Wet is goed
  • Deuteronomium 12:28, Psalm 119:68, Romeinen 7:12 en 16
 • God is heilig
  • Jesaja 6:3, openbaringen 15:4
 • De Wet is heilig
  • Numeri 15:40, romeinen 7:12
 • God is perfect
  • 2 Samuël 22:31, Psalm 18:30, Mattheüs 5:48
 • De Wet is perfect
  • Psalm 1:25, Jacobus 1:25
 • God is Geest
  • Johannes 4:24
 • De Wet is Geest
  • Romeinen 7:14
 • God is rechtvaardig
  • Deuteronomium 32:4, Ezra 9:15, Psalm 116:5
 • De Wet is rechtvaardig
  • Deuteronomium 4:8, Psalm 19:7, Romeinen 2:26 en 8:4
 • God is goed en waarachtig
  • Deuteronomium 32:4, Psalm 25:8 en 10 Jesaja 45:21
 • De Wet is goed en waarachtig
  • Spreuken 28:4, Zacharia 7:9-12, Romeinen 7:12

Het doel van de wet:

 • De Wet definieert de zonde (1 Johannes 3:4, Romeinen 5:13, Romeinen 7:7b)
 • De Wet veroordeelt de zonde (Romeinen 7:7, 9, 11 Jacobus 2:9)
 • De Wet veroordeelt de overtreding (Romeinen 4:15, Jacobus 2:10, Galaten 3:10 en Deuteronomium 11:26, 28)
 • De Wet brengt mensen tot Christus (Romeinen 7:10, Galaten 3:24)
 • De Wet beperkt de zonde (Exodus 21:12, 1 Timotheus 1:8-11, Psalm 119:11)
 • De Wet beteugelt de zonde en leidt tot heiliging (Romeinen 8:3-4)

Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn. (1 Korinthe 9:21 )

Het is en blijft jouw keuze wat je hier mee doet:  Onderzoek voor jezelf wat Yeshua bedoeld als Hij zegt:

“Wie Mijn geboden (Mijn leringen) heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren”. Johannes 14:21

Laat je hierin leiden door de Geest NIET door mensen noch door doctrines door mensen bedacht

Blijft over: