Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 4

Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 4

Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 4 490 363 VISFER

De wederkomst van Christus

In 1 Thessalonicenzen 1:9 vertelt Paulus hoe de Thessalonicenzen zich van de afgoden hebben bekeerd en wel om twee dingen te doen:

Dit is een tweepunts programma en beide punten zijn uiterst belangrijk. Maar omdat het eerste: God dienen, helemaal gericht dient te zijn op het tweede: Zijn Zoon te verwachten, en over dit laatste het minst wordt gesproken, zullen we hier op de toekomstverwachtingen en op onze toekomstige taak wat meer de nadruk leggen. Echter niet als een vlucht uit het tegenwoordige leven. Integendeel!

In verband met Christus’ wederkomst, gaan we het volgende bespreken:

  1. Moeten we ons over de toekomst druk maken?
  2. Zijn we enthousiast over Christus’ komst?
  3. Christus komt niet alleen om te oordelen
  4. De Bijbel zegt erg veel over de wederkomst

– – – – –

1. Moeten we ons over de toekomst druk maken?

Er wordt weleens gezegd: Waarom zullen we ons over die toekomst druk maken? Als we nu onze plicht doen tegenover God en onze medemensen, dan kunnen we die toekomst toch gerust aan God overlaten! En er is ook zo vreselijk veel verschil van mening over – je komt er nooit uit. Even een kleine vergelijking om deze vraag te beantwoorden. We hebben het voorbeeld gebruikt van de kaper in de cockpit van deze wereld. We kunnen ook als voorbeeld gebruiken de bezetting van Nederland in de jaren ’40 -’45. Toen was er op werelds, politiek terrein ook ‘een kaper in de cockpit’ van de Staat der Nederlanden! In die tijd ontstond er een ondergronds verzet tegen de bezettende macht en waar werkte dat verzet nu voor? Voor het toenmalige heden of voor de toenmalige toekomst? Uiteraard voor beide. Adressen werden gezocht voor onderduikers, Joden werden verborgen gehouden, bonkaarten werden gestolen of vervalst, gevangenen bevrijd, enzovoort. Zo werkte men voor het heden. Door alles heen echter werd men beheerst door de gedachte aan een betere toekomst: de bezetter moet weg, Hare Majesteit moet terug! Iedere ware Nederlander leefde naar de bevrijding toe. En zo dient ook elke ware christen bewust toe te leven naar de Grote Bevrijding van deze aarde en naar de komst van de Koning! Als de ene verzetsstrijder tegen de andere zei: ‘Het gaat goed, de bevrijding is dichtbij, nog even en dan is Hare Majesteit weer terug!’ – dan had de andere zeer zeker niet geantwoord: ‘Zanik niet, dat kan nog wel tien jaar duren, we moeten in het heden leven en niet zemelen over de toekomst.’

2. Zijn we enthousiast over Christus’ komst?

Theologen zeggen soms: De eschatologie is het meest verwaarloosde onderdeel van de theologie! (Eschatologie = de leer van de laatste dingen). Vele Christenen hebben dan ook nooit méér gehoord dan dat Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. En zijn ze er erg enthousiast over? Hebben we wel eens mensen ontmoet die deze boodschap stralend blij uitbazuinen? Hebben we wel eens jongelui ontmoet die razend enthousiast van catechisatie terugkwamen nadat hierover gesproken was? Nee?

Merkwaardig genoeg zijn er zo’n duizend jaar vóór Christus toch mensen geweest die haast geen woorden konden vinden om hun enthousiasme erover te uiten:
Psalm 96:11-13 De hemel verheuge zich,
de aarde juiche,
de zee bruise en haar volheid,
het veld en al wat daarop is, verblijde zich;
dan zullen alle bomen des wouds jubelen voor de Here, …

Dat is me nogal een enthousiasme! Maar waarom? Waarom gaat het dan eigenlijk?
… want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten;

We vinden een zo mogelijk nog groter enthousiasme in:
Psalm 98:4-9 Juicht de Here, gij ganse aarde, breekt uit in gejuich en psalmzingt. Psalmzingt de Here met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal; juicht voor de Koning, de Here. De zee bruise en haar volheid, de wereld en wie erin wonen; dat de stromen in de handen klappen, de bergen tezamen jubelen voor het aangezicht des Heren, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid.

Nu de vraag: Waarom was de psalmist er wel zo heel erg enthousiast over en zijn wij mensen van tegenwoordig dat niet? Heeft hij er soms iets meer van begrepen, er iets meer van gezien dan wij? Inderdaad! Als we in Psalm 96:13 en 98:9 het woord richten verstaan, niet alleen als een veroordeling van mensen – wat het ook wel is – maar tevens als een recht zetten van de toestanden in deze wereld, dan wordt alles zo veel begrijpelijker. De psalmist zag vooruit naar de komst van de Heer. Niet slechts om de mensen te verwijderen naar de hemel of naar de hel – er zal nog wel een gericht plaatsvinden – maar bovenal om vrede te brengen en deze wereld meer leefbaar te maken. Kan het zijn dat we tegenwoordig niet zo uitzien naar de komst van de Heer omdat we te druk zijn zelf die vrede en een meer leefbare wereld te organiseren?

3. Christus komt niet alleen om te oordelen

De gedachte dat de Heer alleen maar komt om mensen naar de hemel of naar de hel te sturen is gebaseerd op Mattheüs 25:32. Dat gaan naar de hemel wordt gebaseerd op de woorden die tot de schapen gesproken worden. Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Even in het midden gelaten waar deze scheiding van schapen en bokken op slaat, waar is er hier nu sprake van naar de hemel gaan? Er is hier volkomen geen sprake van de hemel. Het hele woord hemel komt niet één keer voor! Dit heeft men er louter bijgefantaseerd. Er is sprake van het Koninkrijk beërven! En waar is dit Koninkrijk?

Talloos vele passages maken duidelijk dat dit Koninkrijk een Koninkrijk is hier op aarde. Een andere keer meer hierover.

Door dit niet te zien, te verkondigen, spelen we de zogenaamde Jehova’s getuigen in de kaart! De psalmist was zo blij, niet omdat mensen naar de hemel of naar de hel werden gezonden, maar omdat heel die ellendige toestand op aarde zou eindigen en er een werkelijk leefbare wereld zou komen. Als Christus weerkomt, komt Hij om Koning te zijn over deze aarde en dat zal een geweldige tijd worden!

Om misverstanden te voorkomen: hoewel Mattheüs 25 niet spreekt over een gaan naar de hemel, is er toch wel degelijk sprake van een: Gaat weg Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur … Zie vers 41,46.

4. De Bijbel zegt erg veel over de wederkomst

Dat de Bijbel over Christus’ wederkomst spreekt, is natuurlijk zonder meer duidelijk, maar als we de passages over dit onderwerp gaan opzoeken, blijken het er veel meer te zijn dan de meeste mensen denken. Er zijn veel teksten over Jezus’ Koningschap en over Zijn toekomstige Rijk, maar we geven hier alleen nog enkele teksten die over de eigenlijke wederkomst zelf spreken. We nemen nu uitsluitend passages uit het Oude Testament.

Mattheüs 8:16 Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.
Numeri 24:17 Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël …
Psalm 2:6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.
Psalm 21:9,10 Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen maken als een vurige oven ten tijde dat Gij verschijnt, o Here.
Psalm 50:2,3 Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet zwijgen …
Psalm 80:2 … Gij, die op de cherubs troont, verschijn in lichtglans.
Psalm 94:1,2 God der wrake, Here, God der wrake, verschijn in lichtglans. Verhef U, Richter der aarde, …
Psalm 96:13 … Hij komt … Hij komt om de aarde te richten …
Psalm 98:9 … Hij komt om de aarde te richten …
Psalm 102:16,17 Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid.
Psalm 118:26 Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren …
Jesaja 26:21 … zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken …
Jesaja 31:4 … zo zal de Here der heerscharen ten strijde nederdalen op de berg Sion …
Jesaja 35:4 … uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.
Jesaja 40:10 Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem …
Jesaja 42:13 De Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden …
Jesaja 49:25 … zo zegt de Here: Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen redden.
Jesaja 52:7b,8 Uw God is koning. Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de Here naar Sion wederkeert.
Jesaja 59:19,20 En men zal van waar de zon ondergaat de naam des Heren vrezen en van waar zij opgaat Zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des Heren voortgezweept. Maar als Verlosser komt Hij voor Sion …
Jesaja 60:2 … duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Jesaja 62:11 Zegt tot de dochters Sions: zie, uw heil komt; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit.
Jesaja 63:1 Wie is het die van Edom komt, in helrode klederen van Bozra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen.
Jesaja 64:1-4 Och, dat Gij de hemel scheurde, dat Gij nederdaalde, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden … dat Gij nederdaalde, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden!
Jesaja 66:15 Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm …
Ezechiël 21:27 Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze maken. … Totdat hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal.
Ezechiël 36:8,9 Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u …
Ezechiël 43:2 … zie de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting, er was een geluid als het gedruis van vele wateren en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid.
Daniël 7:13,14 … met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; …
Hosea 6:3 Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.
Hosea 10:12 Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.
Micha 1:3,4 … zie, de Here gaat uit van zijn woning, en Hij daalt neer en treedt op de hoogten der aarde. De bergen versmelten onder Hem …
Micha 2:13 … hun koning trekt vóór hen uit …
Habakuk 3:3 e.v. God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof.
Zacharia 2:10 Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen …
Zacharia 9:9 Zie, uw koning komt tot u …
Zacharia 9:14 Dan zal de Here hun verschijnen …
Zacharia 14:3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden …
Zacharia 14:5 … de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.
Maleachi 3:1 … plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt …
Maleachi 3:2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?

Behalve deze teksten over Christus’ komst en behalve die over Zijn Koningschap en Zijn toekomstige Rijk, zijn er ook zeer vele over de dag, de dag des Heren en dergelijke uitdrukkingen. Alleen al in Jesaja komen deze uitdrukkingen meer dan veertig keer voor.