Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 6

Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 6

Bijbelstudie: Maar eerst de kaper uit de cockpit! – Deel 6 225 225 VISFER

We gaan ditmaal de volgende 5 punten bespreken:

  1. Verwachten we de Rechter of de Bruidegom?
  2. Hoe rijmen we Mattheüs 24 met Mattheüs 25?
  3. Wat speelt zich af als Christus weerkomt?
  4. Geschapen voor liefdesgemeenschap met Hem.
  5. Het hoogtepunt van de Bijbel: een Bruiloft!

– – – – –

1. Verwachten we de Rechter of de Bruidegom?

Een schip voer op een stralende dag de haven van Kaapstad binnen. Op de kade stond het zwart van wachtende mensen en aan boord hingen de passagiers over de reling om zo gauw mogelijk familie en bekenden aan land te kunnen herkennen.

Onder de passagiers die naar de kade tuurden, was een jonge vrouw die de volgende dag in het huwelijk zou treden. Ergens tussen die massa op de kade daarginds …!!!
Maar waarom voer dat schip zo akelig langzaam?

Onder de mensen aan dek was ook een man die niet over de reling hing – hij stond, met handboeien om, tussen twee rechercheurs. Hij vond helemaal niet dat het schip zo akelig langzaam voer. Wat hem betrof, mocht het best nog even duren!

Twee mensen, op dezelfde dag, op hetzelfde schip en die dezelfde haven binnenvoeren …

Wanneer we werkelijk iets begrijpen van de wederkomst van Christus, wordt het niet een kwestie van: of … of, maar van: en … en! Voor onszelf, persoonlijk, zullen we er de nadruk op leggen dat Hij komt om ons als Zijn Bruid tot Zich te nemen. Met het oog op de toestand in de wereld, zullen we ons erover verblijden – zoals in Psalm 96 en 98 – dat Hij komt om de wereld te richten en alles echt te zetten!

2. Hoe rijmen we Mattheüs 24 met Mattheüs 25?

Hoe zit dat toch met die twee hoofdstukken? Moeten we geloven dat de Heer Zijn uitverkorenen bijeenvergadert en dat we Hem tegemoet gaan in de lucht? Of moeten we geloven dat we op aarde blijven totdat de scheiding van schapen en bokken heeft plaatsgevonden?

Vragen ter overdenking:

Lees op dit punt aangekomen, aandachtig Mattheüs 24:30,31 en tevens Mattheüs 25:31-46.

In beide passages is er sprake van verzamelen of van verzameld worden. Hoe worden de mensen genoemd die in hoofdstuk 25:32 worden verzameld?

Zijn de schapen van hoofdstuk 25 dezelfde als de uitverkorenen van hoofdstuk 24? Waarom wel of waarom niet?

In Mattheüs 25:32-46 worden niet twee, maar drie groepen mensen genoemd. Welke is de derde groep?

Waar in Mattheüs 25:32-46 staat er dat de schapen naar de hemel gaan?

3. Wat speelt er zich af als Christus weerkomt?

We geven hier een overzicht van de gebeurtenissen die plaatsvinden bij Jezus’ wederkomst. Ter wille van de overzichtelijkheid maken we dit overzicht nu sterk verkort. Later vullen we nog allerlei aan.

I

Mattheüs 24:30 … dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel … dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen
de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. .
1 Thessalonicenzen      4:16 … de Here zelf zal op een teken … nederdalen van de hemel … .

II

Mattheüs 24:31 … Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal …
1 Corinthiërs 15:52 … bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken …
1 Thessalonicenzen 4:16 … bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods …

III

1 Thessalonicenzen 4:16 … zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
1 Corinthiërs 15:52 … de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

IV

Mattheüs 24:31 … zijn engelen … zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

V

Mattheüs                 25:31,32 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.
En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken …

4. Geschapen voor liefdesgemeenschap met Hem

We zeggen zo gemakkelijk: God is liefde, maar hier zitten lengten en breedten, hoogten en diepten in die we nog nooit hebben gepeild. Ja, God is liefde en het was in liefde dat Hij ons schiep. Hij schiep ons, om het zo te zeggen, als een voorwerp voor Zijn liefde.

Een eerste eigenschap van liefde is namelijk dat die zich wil geven. De bekendste tekst van de Bijbel zegt het ons: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij … gegeven heeft … Johannes 3:16.

Een tweede eigenschap van liefde is dat die beantwoord wil worden. En zo is het eerste en grootste gebod: Gij zult de Here uw God liefhebben … Als God ons liefheeft en wij Hem, dan is die liefde dus wederkerig. En wederkerige liefde is de hoogste vorm van gemeenschap.

Als God ons schiep om ons Zijn liefde te schenken en tevens om liefde van ons terug te ontvangen, dan mogen we ook zeggen dat we geschapen zijn voor de gemeenschap met Hem.

Paulus schrijft aan de Corinthiërs: … gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon … 1 Corinthiërs 1:9. Deze gemeenschap met God is het enige wat de grote Godsmannen in de Bijbel met elkaar gemeen hadden. Ze verschilden zeer qua karakter, qua achtergrond, qua opleiding, qua taak. Abraham was anders dan Mozes, David and Elia, maar toch was er één factor die hen allen met elkaar verbond. Abraham woonde in een tent, David in een paleis. Mozes vervulde zijn taak te midden van het volk Israël, Elia was een man van de eenzaamheid. Maar wat hen allen met elkaar verbond, was dat zij allen een diepe gemeenschap kenden met de Heer. Henoch wandelde met God, Noach eveneens. Abraham werd een vriend van God genoemd, Mozes sprak tot God van aangezicht tot aangezicht, David was een man naar Gods hart, Elia stond voor Gods aangezicht (De Statenvertaling is hier iets letterlijker dan de NBG).
Deze gemeenschap met God was het diepste geheim van hun leven. Je zou deze kunnen vergelijken met de draad waaraan grotere en kleinere kralen zijn geregen, mooie en minder mooie, bewerkte en ruwe. En deze draad loopt door de hele Bijbel heen, van Genesis tot Openbaring.

In gesprekken met christenen valt het op dat velen met de klanken zoals: God geloven, God dienen en zelfs God liefhebben, goed bekend zijn. Maar wanneer je spreekt over de gemeenschap met de Heer, worden de blikken van de meesten onzeker. Waar zou dat aan liggen? Het is een van de allervoornaamste onderwerpen van Gods Woord.

5. Het hoogtepunt van de Bijbel: een Bruiloft!

Aan het begin van het eerste Bijbelboek, Genesis, zien we hoe God de mens schiep, zoals gezegd, voor de gemeenschap met Zichzelf. Aan het einde van het laatste Bijbelboek, de Openbaring, zien we de allervolste ontplooiing van deze liefdesgemeenschap. We zien daar een groep mensen die in dit leven tot zo’n diepe, innerlijke, intieme gemeenschap met de Heer zijn gekomen dat ze waardig worden gekeurd de Bruid, de vrouw des Lams te worden genoemd! Zo eindigt de Bijbel met de grootste bruiloft aller tijden!

Met welk een nadruk wordt die bruiloft aangekondigd! In Openbaring 19 is er sprake van:
… als een stem van een grote schare en
… als een stem van vele wateren en
… als een stem van zware donderslagen!

En wat zegt die stem?
Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt … Openbaring 19:6,7

En in Openbaring 21:9,10 staat:
En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

De wederkomst van Christus dient dus voor de Zijnen een bijzonder vreugdevolle verwachting te zijn. Wie niet naar Zijn komst verlangt, mag zich terdege afvragen of hij de Heer wel liefheeft! (Er kunnen natuurlijk mensen zijn die de Heer wel liefhebben, maar door gebrek aan Bijbels onderricht weinig of niets van Zijn komst afweten). Deze verwachting is een machtig iets voor ons als we behoren tot de mensen waarvan Petrus zegt: Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde … 1 Petrus 1:8.

Een goede definitie voor liefde is niet zo gemakkelijk te vinden, of het moest deze zijn: Liefde is een drang naar gemeenschap.

Diabolos heeft aan niets en niemand zo’n afschuwelijke hekel als aan mensen die waarachtig en met heel hun hart zijn Vijand liefhebben! Voor Farizeeën en schriftgeleerden is hij nooit bang geweest. Noch voor die van de eerste, noch voor die van de twintigste eeuw. Integendeel, hij heeft die dikwijls zeer goed kunnen gebruiken. En wordt Jezus ook heden ten dage niet door zulke mensen ‘vermoord’? Althans, wanneer dit ook voor hen geldt: … Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Johannes 5:42.

Hebben wij die liefde wel?

– – – – –

Antwoord op: Vragen ter overdenking

In Mattheüs 24:31 worden de mensen die verzameld worden, de uitverkorenen genoemd.

In Mattheüs 25:32 worden de mensen die verzameld worden, de volken genoemd.

De schapen van hoofdstuk 25 zijn niet dezelfde als de uitverkorenen van hoofdstuk 24. Want als de scheiding van schapen en bokken plaatsvindt, dan zijn de uitverkorenen al in een verheerlijkt lichaam bij de Heer – ze zijn Hem tegemoet gegaan.

De derde groep in Mattheüs 25 wordt door de Heer mijn broeders genoemd. Deze zijn dezelfden als de uitverkorenen.

Er staat nergens in Mattheüs 25, dat de schapen naar de hemel gaan! Zij beërven het Koninkrijk en dat is het Vrederijk hier op aarde. Kortweg, de schapen hebben niets te maken met de gemeente van Christus – het zijn mensen uit de volkeren die achtergebleven zijn als Christus Zijn gemeente heeft weggehaald. Het zijn de volken die in Openbaring 21:24 wandelen in het licht van de Stad (de gemeente). Later komen we hier weer op terug.

Het is een volkomen wanbegrip dat er buiten de gemeente van Christus geen ‘gezaligden’ zullen zijn, om dat zware woord te gebruiken. De Bijbel spreekt zeer veel over de volken, die na Christus’ komst tot geloof zullen komen. Later daarover meer. De gemeente van Christus zal echter een veel diepere gemeenschap met de Heer kennen en met Hem over deze volken regeren.