Een diepere profetische betekenis

Er zit een diepere profetische betekenis achter de woorden die God tot Satan sprak. Door middel van deze vloek waarbij hij verlaagd werd om in het stof te bijten, openbaarde God profetisch hoe Hij Satan zou ‘verlagen’. Hij zou dit verwezenlijken door middel van Zijn voortdurende schepping en door middel van datgene wat Zijn hoofddoel is in de gehele schepping. Gods grootste doel met Zijn schepping is de schepping van Zijn Familie. Satan zou in het stof bijten – hij zou moeten slikken wat God aan het verwezenlijken was In Zijn schepping van de mensheid – de mensheid die uit het ‘stof der aarde’ geschapen werd.

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” Genesis 3: 15.

Ooit was satan heilig en genoot hemelse eer, maar door zijn trots en ambitie om als de Almachtige te zijn, viel en trok daarmede ook een ​​schare engelen mee; nu is hij de kwaadaardige overste van de machten rondom ons, en is de onheilige god van deze wereld.

Hij is de grootste verleider van de mensheid geworden, de vijand van God en Zijn Zoon Yeshua, de aanklager van de heiligen, de auteur van alle valse godsdiensten, de belangrijkste macht van de huidige afvalligheid; de heer van de antichrist, en de auteur van alle machten en duisternis. Bestemd echter tot de uiteindelijke nederlaag door de hand van Gods Zoon, en het oordeel van een eeuwige rechtvaardigheid in de hel, een plaats voorbereid voor hem en zijn engelen.

God ontkent de persoonlijkheid van satan niet. Job 1:6-8 Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam. Toen zei de HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de HEERE en zei: Van het rondtrekken over de  aarde en van het rondwandelen erover.
De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op  Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad…….

Later in het verhaal, merkt de Bijbel op: “Satan onder hen kwam ook, om zich voor de Here te presenteren” Job 2: 1 Opnieuw was er een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de HEERE.

In Zacharia’s visioen, de hogepriester Jozua: Zacharia 3:1-2 “Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.

De HEERE zei echter tegen de satan:  De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?”

In Mattheüs 4 lezen we over “De verzoeking in de woestijn” Wanneer Jezus verleid wordt door satan, gebruikt Jezus vijf keer persoonlijke voornaamwoorden in zijn gesprek met satan. Mattheus 4: 7 en 10  Jezus zei tegen hem: “Er staat eveneens geschreven:  U zult de Heere, uw God, niet verzoeken…..  Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven:  De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.”

Zijn intelligentie komt tot uiting in zijn vermogen om de Schrift te onthouden. Toen hij Jezus in verleiding wilde brengen (Mattheus 4: 6), noemde hij een uit zijn context gehaald vers uit Psalm 91:11 en 12 “ Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot”.

Op die wijze wilde hij gezag geven aan zijn verleiding. Zijn superieure intellect wordt verder aangetoond door zijn vermogen, om zich te organiseren met 1/3 van de engelen onder zijn gezag.

De Bijbel portretteert ook de verleidingen van de duivel in termen als “listig, sluw en stiekem” (Efeziërs 6:11), “diepzinnig” (Openbaring 2:24), en “geniepig” (2 Korinthe 2:11).

Jezus waarschuwde Petrus voor de emotionele kant van satan, toen hij hem zei: “…de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.” (Lukas 22:31). Jacobus beschrijft in Jacobus 2:19 (Dood geloof) de geïdentificeerde emotionele angst van alle gevallen engelen. “ U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook  de demonen geloven dit, en zij sidderen ”. Zij hebben ook het gevoel van pijn, omdat ze op een dag “dag en nacht worden gepijnigd tot in alle eeuwigheid” Openbaring 20:10 “ En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook  het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht  gepijnigd worden in alle eeuwigheid ”.

Het is de wil van satan welke satan het beste karakteriseert. Jesaja benoemd de val van satan  als gevolg van zijn poging om de plaats van God in de hemel in te nemen. Satan onthulde zijn egoïstische natuur met de uitroep: “ Ik zal ” vijf keer te lezen in Jesaja 14: 13-14. De apostel Paulus identificeerde in het hoofdstuk “vereisten voor de opzieners en voor de diakenen”  ook trots als de zonde van satan lees 1 Timotheüs 3: 6.

Genesis 3: 15 geeft een overzicht van een aantal ongelooflijke profetische gebeurtenissen die bijna 7.000 jaar beslaan. Eerst (ver)leidde satan Eva (de eerste vrouw) tot zonde; en daarom zei God dat Hij door middel van de vrouw vijandschap tussen satan en de vrouw zou ‘zetten’ (veroorzaken, bewerkstelligen). Dit zou op een progressieve manier doorheen de tijd verwezenlijkt worden. Door middel van de vrouw, waardoor de mensheid zich op aarde begon te vermenigvuldigen, zou God beginnen met diegene te roepen die door Hem gevormd en gekneed (de pottenbakker) zouden worden om deel te gaan uitmaken van de eerste vruchten van Zijn schepping.

Hét middel dat God zou gebruiken om vijandschap tussen satan de vrouw te ‘zetten’, was dat proces waarbij God enkelingen uit de wereld – vanuit hun besef van zonde – begonnen te roepen. God zou diegene die Hij roept vergeven, en zij zouden Hem beginnen te aanbidden in geest en waarheid.

Dit proces, de manier waarop God met diegenen die Hij geroepen (geroepenen – de kerk – Eglesia) heeft gewerkt heeft, heeft hen samen met de manier van leven die zij omarmd hebben automatisch op gespannen voet met satan gezet…en hij met hen – vijandschap tussen hen.

Satan kon niet ten volle begrijpen of weten wat God aan het doen was door diegenen waar Hij mee werkt. Maar satan was er wel altijd als de kippen bij om te vechten tegen – een vijand te zijn voor – diegenen waar God mee werkte. En zo ontstond er van in het begin vijandschap tussen de vrouw en satan. Dit proces begon eerst in het leven van Abel, de eerste die God riep en waar Hij mee werkte.

Maar de grotere profetische vervulling zou komen toen God een leven schiep en verwekte in de baarmoeder van Maria, want zij zou de Zoon van God baren. Satan kon nooit datgene wat God aan het doen was vernietigen, maar hij was altijd de vijand en probeerde wel altijd om dat te doen. Maar satan kreeg wel de toestemming om het doden van Jezus Christus te beïnvloeden, maar hij kon Hem niet vernietigen. Hij begreep niet wat God door Zijn enige verwekte Zoon ging vervullen (bewerkstelligen).

Satans ‘zaad’, is een verwijzing naar de hele wereld die zijn wegen gevolgd heeft – de weg van hoogmoed, rebellie, zelfzuchtigheid, hebzucht, begeerte en zonde. Het ‘zaad’ van de vrouw, verwijst eerst en vooral naar Jezus Christus die kwam om Zijn bloed op de aarde uit te storten, te sterven en zodoende het Paschaoffer voor de gehele mensheid te worden. Maar dit ‘zaad’ verwijst in uitbreiding ook naar allen die voortgekomen zijn uit de vrouw, door God geroepen zijn, wiens zonden hen vergeven zijn door middel van Jezus Christus, en die de inwoning van Gods Geest in hen ontvangen hebben. Dit ‘zaad’ werd de Kerk van God.

In werkelijkheid kon satan slechts een tijdelijke lijden op Jezus Christus leggen (Zijn hiel vermorzelen), want hij kon hem niet vernietigen. Satan begreep niet dat datgene wat hij aangesticht had tot het doden van de Zoon van God, hem slechts meer verlaagde, zodat hij nog meer in het zand moest bijten.

Want als gevolg hiervan werd Jezus Christus het Paschaoffer voor de mensheid, en hierin werd potentieel voor de ‘hele mensheid’ geopenbaard om vergeven te kunnen worden van al hun zonden en om de inwoning van God in hen te kunnen ontvangen (nog meer ‘in het stof bijten’ voor satan).

Niet alleen werd Jezus Christus toen het Paschaoffer voor de gehele mensheid, maar drie dagen later vervulde Hij ook de betekenis van “het feest van de eerstelingen” als eerste van de eerste vruchten, en werd Hij geboren en aangenomen in Gods Familie. De eerste uit de mensheid die hoger gesteld werd dan het engelenrijk. Ook dit betekende nog meer ‘in het stof bijten’ voor satan.

De eerste schoof moest naar de priester worden gebracht.

Leviticus 23:10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.

Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had. Op de veertigste dag van Pasen werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen. Vanaf dat moment wordt de Kerk opgericht, de plaats waar de ‘geroepen’ bijeenkomen.

Johannes 14:17-18 “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in eeuwigheid; [Namelijk] de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom [weer] tot u”

Maar ecclesia wordt op 110 plaatsen in het Nieuwe Testament gebruikt. In elk van deze gevallen wordt het gebruikt om Gods Kerk de definiëren, Gods unieke uitgeroepenen van deze huidige bedeling geroepen uit de Joden en de heidenen om Gods liefdegave te zijn voor Christus

Handelingen 15:14 “ Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen”
Titus 2:14 “Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen,  ijverig in goede werken”.
Johannes 10:29  “ Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
Johannes 17:2 en 6 “ zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt “ en  “En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid  die Ik bij U bezat voordat de wereld er was”.

Deze door God uitgeroepen Nieuw Testamentische Gemeenschap, deze ecclesia, wordt in deze 110 verwijzingen gezien in haar samengesteld geheel (en omvat elke gelovige in deze bedeling) of in datgene wat Gods ene ware Kerk vertegenwoordigt in de lokale gemeenschap

Samengevat:

De realiteit is dat satan slechts in staat was om een tijdelijke schade toe te brengen (de hiel vermorzelen) aan het ‘zaad van de vrouw’, toen Jezus Christus van het leven beroofd werd. Figuurlijk was satan ‘enkel’ in staat om Jezus Christus de hiel te vermorzelen, terwijl dit profetische ‘zaad van de vrouw’ – Jezus Christus – satans hoofd zou vermorzelen! Drie dagen nadat satan Jezus Christus hiel vermorzelde, werd Hij opgewekt uit de dood en werd Hij officieel de eerste van de eerste vruchten van de menselijke familie, de geroepenen; en Hij werd als eerste toegelaten tot Elohim, en ontving er de ‘glorie’ van de Geestelijke Familie van God.