Heb JIJ een antwoord? (Deel 12 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 12 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 12 van ….) 648 369 VISFER

Christendom en islam hebben meer verschillen dan overeenkomsten.

Vaak beweren mensen dat de grote wereldreligies allemaal op hetzelfde neerkomen. Maar niets is minder waar. Aan de oppervlakte kunnen dingen op elkaar lijken, maar als je tot de dieperliggende kern van zaken komt, dan is er een groot verschil te zien. Dat de drie monotheïstische godsdiensten – jodendom, christendom en islam – hetzelfde zijn, klopt niet. Er zijn fundamentele verschillen tussen enerzijds jodendom en christendom en anderzijds de islam, en die bepalen in belangrijke mate hoe de wereld eruitziet…

Vervolg – Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7 , Deel 8, Deel 9 , Deel 10 en Deel 11

Het is naïef om te veronderstellen dat de islam een godsdienst is zoals alle andere. De islam en het christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden. Het christendom wordt alleen door vreedzame verkondiging verspreid, maar de islam is vanaf het begin met het zwaard verspreid. Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen net een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.

Mohammed, de grondlegger van de islam, streed als eerste voor uitbreiding van de Dar al-Islam. Hij vocht in veldslagen, liet talloze vijanden vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld. Zijn opvolgers gingen door met het gewelddadig verbreiden van de islam, met veel succes. Dat is geen teken van goddelijke goedkeuring. Daarvoor zijn Jezus en Mohammed in feite volledig verschillend aan elkaar, zo verschillend als dag en nacht…

Het is waar dat de Romeinse keizer Constantijn, de middeleeuwse kruisvaarders, de protestanten en de katholieken het zwaard tegen ongelovigen namelijk tegen elkaar hebben gebruikt. Geen van hen is echter de fundering van het christendom – alleen Jezus is dat, Hij heeft nooit het zwaard aangeraden om zijn boodschap te verspreiden. De eerste Kruistocht was zelfs een knullig en onprofessioneel georganiseerde expeditie, die wonderwel toch slaagde. Het had niets te maken met professioneel georganiseerde ridderlegers die het martelaarschap voor God en de religieuze jihad voor ogen hadden, zoals die wel binnen de islam bekend waren. Maar de Kruistochten hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de expansionistische en imperialistische islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht.

​Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag. Het Midden-Oosten was ooit overwegend christelijk, maar de legers van Mohammed veroverden wel de hele regio. Tenslotte sloegen de Kruistochten terug in oorlogen. En de oorlog tussen protestanten en katholieken was een conflict binnen een en dezelfde familie, aangaande de heerschappij van bepaalde dogma’s van…

De Koran legitimeert het doden van niet-gelovigen om de Dar al-Islam uit te breiden, dus van moord. Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen ongelovigen: “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort. ” [Soera 2:193, herhaald in 8:39] … “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.” [9:5]. Zo is er nog meer te noemen, getuige Soera 4:89, 5:33 en 47:4.  … enz… Vaak wordt gezegd: in de Bijbel staan ook gewelddadige teksten. Er is echter één groot verschil. De Bijbel bevat inderdaad verhalen van gewelddadigheden, maar nooit een oproep om evenzo te handelen. Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor. Integendeel, de Bijbelboeken roepen juist voortdurend op tot inperking van geweld, vergevingsgezindheid en het in vrede leven met je naaste…

De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien! De islamitische verovering van India is waarschijnlijk de bloederigste in de geschiedenis van de mensheid. Conservative schattingen gaan uit van 80 miljoen dode Indiërs. De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen. En vergeet niet de 1,5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WO II. Wat hebben de atheïsten er in de geschiedenis van gemaakt? De drie bekendste atheïstische regimes, de Sovjet-Unie, maoïstische China en Hitlers Derde Rijk – het nazisme vond de kerken een sta-in-de-weg – , hebben samen ca. 100 miljoen moorden (gesneuvelde soldaten dus niet meegerekend) op hun geweten…

Ook vandaag worden wereldwijd duizenden onschuldige mensen gruwelijk afgeslacht, omdat ze zich niet aan de islam onderwerpen. Overal in de wereld werden en worden we geconfronteerd met islamitische terreur. Wereldwijd zijn nog altijd tientallen, zo niet honderden islamitische terreurgroeperingen actief. Wat ze met elkaar delen is het hoofddoel: een staat waarin “de meest pure vorm” van de islam het leven bepaalt. Zolang de hele wereld niet aan Allah is onderworpen is de strijd niet afgelopen…

De islam is meer dan een godsdienst. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie,  gelijkheid van man en vrouw,  scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam. Het is niet een godsdienst die wil gedijen in een vrij klimaat waarbinnen andere godsdiensten eveneens hun ruimte kunnen innemen, maar wil iedereen disciplineren en straffen die zich niet voegt naar zijn regels. Als men samen wil leven met deze politieke ideologie, dan moet men eerst dit belangrijke fundament uit de islam verwijderen. Maar dan stort meteen de hele zaak in elkaar. Dat is dus onmogelijk…

Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid. Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd nl bedrieglijk.” Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitisch beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek. Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam geloofd, moet gedood worden. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden, “zegt de ex-moslima Wafa Sultan. De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!… De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk die onder ogen te zien.

Na de scheiding van de kerk in een oostelijk deel (orthodoxe) en een westelijk deel (katholiek) in 1054 (het grote schisma) roept de paus zich uit tot enig leider over de christenheid.

wikipedia.org

De Orthodoxe Kerk (bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging. De Katholieke Kerk heeft haar oorsprong niet in de leer van Jezus en van Zijn apostelen, zoals beschreven in het Testament. Deze van kerk is een bolwerk van macht en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt…

In feite is echt christendom niet een religie, maar een relatie met een persoon: Jezus Christus. “Want in Hem zijn alle dingen geschapen” (zie Col 1:16, 17). In het christendom draait het om de allerbelangrijkste relatie die er te bedenken is: een relatie met Degene die ervoor gezorgd heeft dat je er bent: God. In het christelijk geloof gaat het dus niet in de eerste plaats over wat wel en niet (meer) mag in het leven of over een filosofie, maar over een Persoon. Die Persoon, Jezus, leert ons wat het belangrijkste is in het leven van een christen. Dat is God liefhebben en direct daarna de ander liefhebben. Het gaat hier dus over relaties: een relatie met God en ontmoet andere mensen… In Jezus Christus vinden we eeuwig leven…

De Bijbel leert de huidige christenen nog steeds dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid, maar uitsluitend langs de weg van de opofferende liefde.

Christenen moeten toch een minimum aan kennis van de islam bezitten…!

(info: www.wimjongman.nl)