Heb JIJ een antwoord? (Deel 14 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 14 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 14 van ….) 857 560 VISFER

De verdeling in de islam:

Ondanks het militaire succes van de moslims is de islam onderverdeeld in verschillende sekten, waarvan de grootste twee de soennieten en de shiah zijn. De term “soennitisch” is afgeleid van het woord “sunnah” wat betekent “traditie”. De sjiïten hebben hun eigen sunnah, niet identiek aan die van de soennieten. De soennieten verdedigen de legitimiteit van de opvolging van de eerste drie kaliefen, (Abu Bakr, Omar en Oethman ibn Affan, terwijl de shiah het goddelijk recht van Ali stellen, tegenover de erfopvolging van deze kaliefen, die ze “overweldigers – verdedigers” noemen, en wiens namen, graven en gedenktekens ze beledigen en verafschuwen). De soennieten maken in grootte ongeveer 85% uit van het totaal, terwijl de shiah daarvan ongeveer 10% uitmaakt. Het belangrijkste verschil is dat het soennitische deel meer als een kerk is gesticht met de consensus van de gemeenschap, terwijl de shiah zich houdt aan een autoritaire vorm van regering waar de imams het recht van zeggen hebben en niet kan worden tegengesproken door de gemeenschap, omdat ze worden gezien als een soort smetteloze onfeilbaarheid.

Vervolg – Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7 , Deel 8, Deel 9 , Deel 10, Deel 11, Deel 12  en Deel 13

Dat is in het kort een historisch overzicht, maar voordat ik inga op een islamitische begrip van openbaring, wil ik iets zeggen over de andere bronnen van de islamitische autoriteit en de islamitische overtuigingen, zodat u kunt begrijpen welke plaats de Koran inneemt in de islam en wat het de moslims leert.

De theologie van de Koran.

Het is een monotheïstisch – en strikt geloof in één God, die ze “Allah” noemen. “Allah” heeft 99 namen. Voor de moslim is onze Heer Jezus Christus slechts een profeet, een van de vele profeten samen met Mohammed als de laatste en de grootste van de profeten en zo aanbidden de moslims niet Mohammed – zelfs niet in de strikte zin en op geen enkele manier. Ze bidden tot Allah – zij geloven dat met Mohammed de canon of de openbaringen van God definitief werd afgesloten. Die zullen er niet meer zijn, ware het niet dat sommige moslims dit punt ontkennen, maar het is een algemene regel voor deze grote gemeenschap van moslims. De theologie van de Koran is heel eenvoudig en dat is wat het maakt de meest geschikte te zijn voor elke goddeloze heiden om het te omarmen. De 6-pack godsdienst.

Voor de moslims volgde het mohammedanisme op het christendom en het Jodendom op de manier waarop het christendom het Jodendom verving, dus volgens hen is het de plicht van alle christenen om moslims te worden en dus moeten we ons alle allemaal bekeren en moslims worden.

Overeenkomsten en verschillen:

Moslims geloven in hemel en hel, in goede en slechte engelen. Zij geloven in de duivel – de Shaitan – of iblis – die naar de hel werd veroordeeld omdat hij weigerde Adam te aanbidden – hetzelfde idee wordt gevonden in de Talmoed. Zij geloven in Adam en Eva, maar zij ontkennen de erfzonde omdat voor hen de zonde van Adam er niets toe doet voor de rest van de mensheid, maar voor Adam alleen.
Het heidense element dat de mohammedanen hebben behouden over engelen is een geloof in de geesten die ze jinn noemen, deze geesten zeggen ze, zijn ontstaan in het vuur en hebben de functie van bemiddelaars tussen de engelen en de mensen. Zij beweren dat er goede en slechte jinns zijn en dat Mohammed sommigen van hen had bekeerd tot de islam.

Hoewel de moslims in de hemel en de hel geloven, en hun begrip van de hel vergelijkbaar is met het onze, is hun begrip van de hemel duidelijk heidens, hoewel niet helemaal, zij beweren dat hemel 7 niveaus heeft. Het zevende niveau is de hoogste – enigszins gelijkwaardig aan onze hemel. Daar ben je in het bijzijn van Allah.
Maar de gemiddelde moslim is meer vertrouwd met de andere niveaus van de hemel die aan hen worden gepresenteerd op een materialistische en sensuele manier zoals in deze plaats een man aan zijn seksuele verlangens kan voldoen tot op het uiterste – een plaats waarvan St. Alfonsus zegt dat die alleen geschikt is voor beesten!

In feite, als je echt wilt begrijpen waarom sommige mohammedanen zichzelf met een bomgordel omgorden en zich graag laten ontploffen ten koste van hun leven, dan is het juist om deze belofte dat hij de hemel gaat in ruil voor het doden van ongelovigen. En dus gaat hij naar zijn dood uitzien als naar een eeuwigheid van gelukzaligheid in een land van melk en honing, met alle wijn die je kunt drinken, samen met de mooiste meisjes genaamd “houris” om te voldoen aan hun wensen! Hoewel de Koran in het meeste voorziet van wat tot nu toe is gezegd over de islamitische overtuiging, zijn de meeste andere dingen, die de moslims geloven, afgeleid uit drie andere bronnen naast de Koran:

Andere bronnen:

  1. De Hadith, een optekening van woorden en daden van Mohammed door zijn verwanten en vrienden;
  2. De Sunnah, of handelingen van Mohammed;
  3. De Ijma, de consensus van de islamitische Gemeenschap of van haar toonaangevende geleerden.

De reden dat mohammedanen andere autoriteiten hebben, anders dan de Koran, is omdat het vanaf het allereerste begin duidelijk was dat de Koran niet in alle regels voorzag, en in alle situaties waar een moslims in het dagelijks leven mee te maken zou krijgen.

Zelfs tijdens Mohammeds leven bleek een aanvulling op zijn boodschap noodzakelijk te zijn; zijn daden en woorden zijn toen opgeschreven teneinde een voorbeeld te zijn voor de toekomstige moslims hoe zich te gedragen in hun leven. Deze verhalen over Mohammed zijn mondeling doorgegeven tot aan de 9e eeuw voordat ze systematisch werden verzameld en opgeschreven in wat nu bekend staat als de Hadith. De Hadith, samen met de Sira, vormt de Sunnah – dat zijn de tradities van de profeet.

Terwijl er geen absolute canon van de Hadîth ooit is vastgesteld, worden bepaalde compilers niettemin erkend als betrouwbaarder – en die zijn samengesteld door al-Bukhari (overleden in 256 A.H., of 870 n.Chr.), ze worden beschouwd als het meest sahih – de meest ware. De Hadith zelf is vanuit een historisch standpunt, wat betreft de betrouwbaarheid ervan, een verzameling van geruchten en verklaringen die niet meer waard zijn dan het papier waarop het is geschreven, niet alleen zijn ze twijfelachtig, maar net als de Koran zijn ze ook met verborgen tegenstrijdigheden (Mohammedanisme door Alfred Guilaume, pg. 106), maar zelfs dan, terwijl ik de Hadith zou kunnen ondermijnen vanwege het feit dat het historisch onbetrouwbaar is, is de reden dat ik het niet doe, vanwege de tijd om daarop in te gaan, maar wat u ten minste moet begrijpen, is dat ze in de praktijk een veel grotere rol spelen dan de Koran doet voor de gemiddeld moslim sinds de Hadith. De Koran staat niet als een pijl voor de richting waarin de moslims moeten functioneren in hun dagelijks leven als moslim en als Arabieren, tenzij er een wet is vastgelegd zullen ze elkaar doden over zelfs de kleinste dingen.
In de overtuigingen die zijn vastgelegd voor de moslim om te geloven zijn er 6 grote overtuigingen:

Het geloof van mohammedanisme.

De 6 belangrijkste overtuigingen van de islam, volgens de Koran en islamitische traditie:

  1. geloof in Allah
  2. geloof in de profeten
  3. geloof in de dag des oordeels (daarom geloven in hemel en hel);
  4. geloof in de geschriften;
  5. geloof in de engelen;
  6. geloof in het lot of voorzienigheid – zoals het calvinistische idee van de uitverkiezing.

Iedere moslim moet deze overtuigingen geloven en belijden. Als een moslim afziet van de islam of een afvallige wordt, is hij aansprakelijk voor de grootste straf, de dood en de hel. Een ander islamitische geloof is dat er een absolute noodzaak bestaat voor alle mannelijke kinderen om besneden te worden, terwijl sommige islamitische sekten het ook voor de vrouwen voorschrijven. Echtscheiding en polygamie zijn toegestaan, varkensvlees samen met alcohol zijn verboden als “harram” – kwaad.

(info: www.wimjongman.nl)