Heb JIJ een antwoord? (Deel 15 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 15 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 15 van ….) 350 200 VISFER

De verplichtingen van de islam.

Moslims hebben ook de leer van “geloof en goede werken”. Het protestantse begrip “rechtvaardiging door het geloof alleen” verwerpen ze volledig. Voor elke moslim zijn er diverse verplichtingen waaraan ze gebonden zijn zich daaraan te houden. Dat zijn de volgende:

  1. geloof in de enigheid van Allah en zijn profeet Mohammed;
  2. aanbieden van dagelijkse gebeden;
  3. geven van aalmoezen; – zij geloven in goede werken en verwerpen het idee van “geloof alleen”.
  4. houden van de vasten tijdens de Ramadan (30 dagen); – de Ramadam volgt een maankalender. Tijdens de Ramadam maand mag een moslim niet eten of drinken tijdens de daguren – zelfs niet hun eigen speeksel!
  5. het maken van de hajj naar de Kabah in Mekka eenmaal in een mensenleven, indien mogelijk.

Vervolg – Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7 , Deel 8, Deel 9 , Deel 10, Deel 11, Deel 12, Deel 13 en Deel 14

De islamitisch geschriften van openbaringen:

De islamitische Koran is het equivalent van de Bijbel. Het woord Koran komt uit het Arabisch als reciteren of lezen, aangezien het oorspronkelijk werd doorgegeven aan Mohammed als een recitatie welke hij doorgaf aan anderen die het gereciteerde hebben opschreven. Deze openbaring was bedoeld om te worden gereciteerd door allen die zijn boodschap geaccepteerd hebben, dat is waarom de meest devote moslims nu grote gedeelten van de Koran uit het geheugen opzeggen. De Koran is in lengte ongeveer gelijk aan het Nieuwe Testament en verdeeld in 114 secties, bekend als Soeras. Het boek is georganiseerd in het beginsel volgens grootte.

De Koran heeft een soortgelijke bekendheid met de islam als de Bijbel in het christendom, maar vreemd genoeg is hun idee van openbaring totaal verschillend. Zoals u weet, is de algemene leer over de openbaring van de heilige tekst van de Bijbel dat verschillende menselijke auteurs de verschillende boeken of brieven schreven, terwijl ze dat deden onder de inspiratie van de Heilige Geest met behoud van hun vrijheid en hun verschillende stijlen, temperament en de verschillende mate van menselijke kennis. Voor de moslims aan de andere kant was de Koran een stel verzen naar beneden verzonden vanuit de hemel rechtstreeks door God en als tussenpersoon één man, de profeet Mohammed die terwijl hij erop wees geen macht te hebben om wonderen uit te voeren, beweerde dat de goddelijke openbaringen die zijn vastgelegd in de Koran, zelf het wonderbaarlijke teken was van zijn apostelschap. In de Koran verklaarde Mohammed uitdrukkelijk met betrekking tot de Koran dat “Als Wij een vers van de Koran vervangen door een ander vers, en Allah weet beter wat Hij neerzendt, zeggen zij: “Jij (Mohammed) bent niets anders dan een leugenaar.” Nee, de meesten van hen weten niet.” – Surah 16:101.

Voor de moslim, omdat van de Koran wordt verondersteld te zijn neergedaald, en “onaangetast” is door menselijk ingrijpen, is dus de ware en duidelijkste verklaring van Allah’s woord, en daarom vervangt het alle voorgaande openbaringen, zelfs tot aan het nietig verklaren van die openbaringen, die vermoedelijk beschadigd zijn door de beperkingen van hun menselijke auteurs.
De Koran zelf wordt wel gezien als slechts een transcriptie van een ongeschapen en eeuwige tafel of boek dat bestond voor de tijd in de hemel, waarin alles is opgeschreven wat er is gebeurd en wat zal gebeuren. Het is als te worden verondersteld te zijn geopenbaard aan Mohammed door bemiddeling van de geest van God.

De fysieke Koran, die zij in geschreven tekst voor zich hebben, is slechts de zichtbare kopie van deze eeuwige en ongeschapen Koran. De ongeschapen en eeuwige Koran is genoemd de Moeder van het Boek. De rol van Mohammed was om te spreken over de waarheden van deze ongeschapen Koran, zodat het op een aardse manier kon worden geformuleerd, om dus zo Allah’s eeuwige boodschap aan de wereld te verspreiden. En zo wordt het niet gezien als een boek in de gewone zin van het woord, noch vergelijkbaar met de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het is voor de moslims een uitdrukking van de goddelijke wil. Als u het wil vergelijken met om het even wat in het christendom, moet je het vergelijken met Christus zelf. Christus was de uitdrukking van het goddelijke onder de mensen, de Openbaring van de goddelijke wil. Dat is wat de Koran is voor de moslims. Als u een vergelijking wilt voor de rol van Mohammed, zou dat in specifiek opzicht zijn als de Heilige Maagd Maria. Mohammed was het voertuig van het goddelijke, zoals zij het voertuig was van het Woord van God… (Charris Waddy, The Muslim Mind [New York: Longman, 1976], p.14)

Om deze reden, en hoe grappig het ook kan klinken, heeft het mohammedanisme ook zijn eigen Arianen gehad, en nog, die steeds met elkaar debatteren over de aard van de Koran als zijnde gemaakt of ongeschapen. Sommigen zeggen dat het werd gemaakt terwijl anderen dat ontkennen! Na jaren van bloedvergieten over het probleem, is in het algemeen geoordeeld dat de Koran ongeschapen is.

Toch is er iets dat interessant is over de Mohammedaanse eis van een ongeschapen Koran – ook als wij het onjuist vinden – het idee van een hemelse tafel was geen nieuw idee uitgevonden door Mohammed, maar het concept is zo oud als er godsdienst is. Dit idee was bekend bij de oude heidenen (van Mesopotamië), niet te vergeten ook het feit dat het Talmoedische jodendom in zijn traditionele literatuur de Thora gekroond heeft als vooraf bestaand.

In het christendom wordt de pre-existentie toegeschreven aan het Woord van God, het Woord heeft natuurlijk een verschillende betekenis, aangezien de moslims niet de Koran als een God aanbidden!
Niettemin werden tijdens Mohammeds leven de verzen die hij reciteerde en beweerde dat ze zijn geopenbaard aan hem, geschreven op palmbladeren, stenen, de schouderbladen van dieren, en elk ander materiaal dat bij de hand was. Omdat Mohammed zijn openbaringen op elk gewenst moment kon krijgen en dus men vaak gebruik maakte van wat voor de hand lag.

Terwijl er historisch een aantal verschillende versie zijn van de Koran, en die elkaar tegenspreken, hebben de moslims die wijselijk vernietigd en beslisten om slechts één versie te behouden, omdat de moslims vreesden dat een exegese hen in een discussie zou meenemen zoals tussen Joden en christenen die in die tijd dat deden met het beschuldigen van elkaar voor het corrumperen en vervalsen van de tekst, wat het einde zou hebben betekend voor deze pas opgerichte religie. De editie die ze behielden is tot op deze dag de gezaghebbende tekst. Hoewel er verschillende versies van deze tekst zijn, is alleen de originele Arabische versie van de Koran het van God geïnspireerde woord aangezien de vertaalde versies niet de ware betekenis van de Koran weergeven.

De vroegste kopie van de Koran kan gedateerd worden rond 790 n.C. ongeveer 160 jaar na de dood van Mohammed, maar er zijn enkele eerdere fragmenten die dateren van ongeveer 100 jaar na de dood van Mohammed. Maar het enige logische is dat materiaal als palmbladeren, botten, stenen, boomschors, enz., dat een deel van het materiaal bevat waarop de Koran zou zijn geschreven, deze materialen vergaan. Aangezien deze materialen door hun aard dit doen. Dat is in feite wat er ook gebeurde met de goddelijk geïnspireerde Evangeliën of de Brieven uit het Nieuwe Testament. De vroegste kopie van de Koran kan gedateerd worden op rond 790 n.C. ongeveer 160 jaar na de dood van Mohammed, maar er zijn enkele eerdere fragmenten die dateren van ongeveer 100 jaar na de dood van Mohammed. Het is waar dat veel islamitische geleerden valselijk bevestigen dat ze de originele versie nog hebben, alleen kunnen ze zo’n tekst nooit produceren aangezien menselijk gesproken dit ook niet mogelijk is sinds deze materialen door hun aard vergaan.

Profeten.

Moslims hebben niet alleen verschillende inzichten over deze openbaring, maar ook over het profeet zijn. Maar deze leer van de islam is duidelijk een laatste ontwikkeling als je de Koran leest in de notie van profeetschap, dat lijkt op het christelijke begrip. Ten eerste maakt het een onderscheid tussen iemand die een Nabi is — dat wil zeggen: één die zorgt voor eenvoudige waarschuwingen, en één die speciaal gekozen wordt om een speciale openbaring te verkondigen, de rasûl – een apostel.
Moslims beweren dat niet alle de profeten/apostelen ‘Rasul van Allah’ zijn, en geïnspireerd door God om zijn wil te onthullen aan de wereld, maar dat deze rasul/profeten en vooral Mohammed (zegel/hoogtepunt van de profeten) allemaal zonder zonde en onfeilbaar waren.

Conclusie.

Het is ontegensprekelijk belangrijk om te begrijpen wat moslims wel en niet geloven omdat de islam vandaag een realiteit is die we moeten aanpakken. De moslims wonen vandaag niet in de verre landen, maar zijn in de landen waarin wij ook leven en dus is het belangrijk om op zijn minst enig begrip te hebben van wat een van ’s werelds grootste religies is, met name één waarin de meeste westerlingen meer dan waarschijnlijk zullen toetreden, omdat het een beroep doet op de zintuigen en niet moeilijk is om te volgen, en het zou passen bij de levensstijl van de meeste materialistisch goddeloze mensen van vandaag.

Zal het mohammedanisme opnieuw wereldheerschappij worden? In zekere zin is de vraag stellen al de beantwoording omdat de islam nooit weg was. Het heeft nog steeds deze opdracht en de loyaliteit om in onvoorwaardelijke navolging van miljoenen en in een veld van verspreide gemeenschappen vanuit het verre Azië, hun roeping waar te maken. De stoffelijke wilskracht van de islam zal terugkeren en daarmee de dreiging van een gewapende mohammedaanse wereld en de Europese cultuur gaan overheersen, een cultuur die nog steeds nominaal christelijk is, als de belangrijkste vijand die onze beschaving schudden zal. De toekomst komt altijd als een verrassing, maar politieke wijsheid bestaat in een poging om op zijn minst een gedeeltelijk oordeel te hebben van wat een verrassing kan worden. Onverwachts zal de islam in de toekomst terugkeren. Zijn we er op tijd klaar voor?

De vrees bestaat en is letterlijk aanwezig dat we deze heropleving voor onze ogen in moderne vorm gaan meemaken!

(info: www.wimjongman.nl)