Heb JIJ een antwoord? (Deel 2 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 2 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 2 van ….) 1280 640 VISFER

Stap 3: Zorg ervoor dat je de fundamenten van uw christelijk geloof kent.

Hoe leren mensen vals geld te herkennen? Door het echte geld te bestuderen. Op dezelfde manier, “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt “. (2 Timotheüs 2:15) Het zou een ideale wereld zijn als jouw gemeente je cursussen aanbiedt over de onderwerpen Islam én Christendom. Of het is het al een onderdeel van de Bijbelstudie in de plaatselijke gemeente. Er is geen andere manier om over ons geloof te leren dan te studeren, te studeren, te studeren…sorry!

Vervolg van Deel 1

We moeten God kennen, en zijn Zoon Jezus kennen. In het Christendom gaat de hele Bijbel over God, die zichzelf bekend maakt, en verlangt om door de mens in verbondsrelatie bekend en gekend te worden.

De Bijbel is er duidelijk over dat God in de tuin wandelde en jou wil laten weten dat Adam Hem bij naam riep (Genesis 3:8-9), Dat Hij Israël leidde als een wolk bij dag en vuur bij nacht (Exodus 13:21), van aangezicht tot aangezicht met Mozes sprak (Exodus 33:11), Dat Hij naar de aarde kwam als de eeuwige Zoon van God, geïncarneerd in de mens Jezus van Nazareth (Johannes 1:1, 14), leed en offerde uit liefde voor ons aan het kruis (Mattheüs 27:35, 50) en zijn volk blijft leiden door de Heilige Geest (Handelingen 1:5, 8). God sloot voortdurend verbanden met mensen van Adam, Abraham, Mozes, David, Jezus, enzovoort. In feite gaat de hele Bijbel over God’s versterkende aanwezigheid onder ons. God is gekend!

Denk aan je eigen ervaringen met God. Is God niet een God die gekend is? Spreekt Hij niet tot Zijn discipelen (Johannes 10,27), leidt Hij hen niet door Zijn Geest (Romeinen 8,14), rijpe vrucht van de Geest (Galaten 5,22-25) en manifesteert Hij Zijn aanwezigheid niet in tekenen, die hen die geloven, volgen (Markus 16,17, 1Korinthe 12,14; Handelingen)? Miljoenen Christenen ervaren dit dagelijks over de hele wereld. Zorg ervoor dat u uw getuigenis deelt met de moslims met wie u het evangelie deelt.

In de Islam is het een godslastering om over Allah te spreken als herkenbaar in een persoonlijke relatie met de mens. In de Islam is Allah ‘onkenbaar (Soera 2:30-39; 7:19-25; 20:116-123, Bukhari 9:477: Niemand heeft Allah gezien).

Mohammed heeft Allah nooit ontmoet, noch had Allah rechtstreeks met hem gesproken, openbaringen kwamen naar verluidt door een engel (Lees hierover in Galaten 1:8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.) die in tegenspraak is met de historische eerste -eeuwse getuigenis in de Bijbel. Dit scheidt het Christendom en de Islam voor altijd. Is God kenbaar? In de Islam: Onmogelijk! Voor Christenen: ABSOLUUT! Waarom zou je alle religieuze handelingen verrichten als je aan het einde van je religie je god (Allah) niet kent?

Wij moeten weten wie Jezus werkelijk is (Johannes 1:1, 14; 5:18; 8:24; 8:58; 10:30-33; 20:28; Colossenzen 2:9; Filippenzen 2:5-8; Hebreeën 1:8; Mattheus 4:10; 2:2; 2:11; 14:33; 28:9; 9:35-38; Hebreeën 1:6; Jesaja 44:6; Openbaring 1:17). Had Petrus gelijk toen hij zei: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God”. (Mattheus 16:16)? Denk aan het belang van dit geloof: “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” (1 Johannes 5:12) “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”. (Johannes 3:36) Jezus wordt in het Nieuwe Testament van de eerste eeuw 79 keer de “Zoon” of de “Zoon van God” genoemd. Jezus werd gekruisigd (Mattheus 27:31-28:10; Marcus 15; Lukas 23:13-24:12; Johannes 19-20). De redding is bekend door Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem… Redding is door geloof en niet door werken (Romeinen 3:21, 4:5; Gal 3:21) en is een gratis geschenk (Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere; Efeze 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.). Er is maar één God (Deuteronomium 6:4; Jesaja 44:6, 8; 45:6, 14, 18, 21, 22). God is een Drie-eenheid van entiteiten, geopenbaard als Vader (Filippenzen 1:2), Zoon (Johannes 1:1, 14; Kolossenzen 2:9) en Heilige Geest (Handelingen 5:3-4). Jezus liet zijn discipelen zien wat het werkelijk betekent om een mens te zijn in een verbondsrelatie (Mattheüs 5:7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.).

Of, moeten we 600 jaar na het aardse leven van Jezus wachten op één man genaamd Mohammed en hém geloven, om te leren dat Jezus niet de Zoon van God is, dat hij niet gekruisigd of gedood is, dat God geen Drie-eenheid is, en dat er geen redding is door Jezus? Dit zijn enkele redenen waarom Christenen Mohammed per definitie als een valse profeet beschouwen (Jesaja 8:20, 1 Thessalonicenzen 5:21). Soera 4:171 van de Koran zegt ” Voorwaar, Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is…” Geen enkele historicus zou informatie die 600 jaar na een gebeurtenis komt, accepteren als meer geldig te zijn dan wat er tijdens het leven van de ooggetuigen is geschreven. Alle historici zijn het erover eens dat Mattheüs, Marcus, Lucas en de andere getuigen van het Nieuwe Testament de vroegste geschriften uit de eerste eeuw zijn die beschikbaar zijn voor Jezus Christus! Geen enkele historische Jezus-schriftgeleerde gebruikt de Koran voor informatie over het leven van Jezus, omdat de Koran minstens 632 jaar na het leven van Jezus komt. Hoe meer je de Schriftteksten bestudeert, hoe meer je in de Waarheid verankerd bent.

 

 

Eind Deel 2