Heb JIJ een antwoord? (Deel 9 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 9 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 9 van ….) 474 316 VISFER

Ondanks wat de aanbieder van een aardige, vreedzamer Islam zeggen, beweerde Mohammed duidelijk dat zijn opdracht was om tegen de ongelovigen te vechten totdat ze zich allemaal aan de Islam onderwerpen en Allah aanbidden. Sinds de tijd van Mohammed is de wereldwijde overheersing het doel van de Islam. Allah’s profeet [Mohammed] zei: “Ik heb opdracht gekregen om tegen het volk te vechten totdat zij zeggen: “Niemand heeft het recht om te worden aanbeden, behalve Allah.”

“Vecht tegen degenen die niet in Allah en in de Laatste Dag geloven, noch verbieden wat door Allah en Zijn Boodschapper verboden is; en degenen die de godsdienst van de Waarheid niet erkennen onder de mensen van het Boek, totdat zij het beschermgeld betalen naar vermogen, terwijl zij onderdanigen zijn” (Soera 9:23).

“O, jullie die geloven! Bevecht diegenen van de ongelovigen die in jullie buurt zijn en laat hen hardheid in jullie vinden. En weet dat Allah met de godvrezenden is”. (Soera 9:123)

Vervolg – Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7 en Deel 8

Ongetwijfeld zien wij dat Mohammed de verspreiding van zijn godsdienst met geweld aanmoedigde. Nu zou men kunnen stellen dat het christendom ook een doel heeft om zijn boodschap over de hele aarde te verspreiden. Hoewel dit waar is, heeft het Christendom niet het doel om tegen niet-Christenen te vechten, maar om de Evangelieboodschap, of “goed nieuws”, aan iedereen te presenteren, zodat zij de mogelijkheid hebben om Gods aanbod van vergeving vrijelijk aan te nemen of af te wijzen.

Zoals iemand ooit zei: “Evangelisatie [het prediken van de christelijke boodschap aan niet-Christenen] is slechts één bedelaar die de andere bedelaars vertelt waar het voedsel is”. Door nieuwe gelovigen op te roepen om Hem te volgen en God te dienen, doet Jezus deze mooie uitspraak in Mattheüs 11:28-30 ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’.

Mohammed roept zijn volgelingen op tot iets veel meer belastend: “De strijd (het vechten op de Weg van Allah) is aan jullie (moslims) opgelegd, hoewel jullie daar een afkeer van hebben en het kan zo zijn dat jullie een afkeer hebben van iets terwijl het jullie juist ten goede komt, maar het kan ook zo zijn dat jullie van iets houden terwijl dat net een slechte (afloop) zal kennen. En Allah weet en jullie niet, (dus horen jullie Hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen in Zijn bevelen)” (Soera 2:216)

Het zou vrij gemakkelijk zijn om verschillende pagina’s van verzen uit de Koran en hadiths op te sommen die deze gedachtegang van de jihad en het vechten tegen ongelovigen weerspiegelen voor het uitdrukkelijke doel van de bevordering van de Islam. Het is verschrikkelijk moeilijk om deze verzen uit hun context te halen. Desalniettemin, zoals ik al zei, blijven veel Westerse moslims beweren dat de Koranverzen die over de jihad spreken alleen verwijzen naar het overwinnen van tegenspoed of het voeren van een defensieve oorlog.

Zoals een moslimcommentator heeft gezegd: “Geloof niet die gematigde moslims in de westerse media die je vertellen dat jihad ‘het overwinnen van tegenspoed’ betekent ” Of zoals de populaire moslimschrijver en -leraar Mohammed Saeed al-Qahtani stelt: Jihad is een daad van aanbidding; het is een van de hoogste vormen van toewijding aan Allah…. Ze zeggen dat jihad alleen voor de verdediging is. Deze leugen moet worden ontmaskerd… In plaats van verstrikt te raken in een intern islamitisch argument, zullen we simpelweg de meningen van verschillende prominente moslimgeleerden uit de hele geschiedenis van de Islam en de huidige leiders en vertegenwoordigers van de Islam in de westerse landen moeten onderzoeken om te zien wat de Islam werkelijk leert.

De geleerdheid over Jihad.

Ibn Kathir  (1300 – 1373) een zeer invloedrijke historicus, exegeet en geleerde tijdens het Mamluk-tijdperk in Syrië, schetst de prominente rol van de offensieve jihad in de begintijd van de Islam als hij commentaar geeft op Soera 9:123 – (O jullie die geloven, bevecht de ongelovigen in jullie naaste omgeving en laten zij hardheid bij jullie aantreffen. En weet dat Allah met de Moettaqôen is) Hier beveelt Allah de gelovigen om de ongelovigen te bestrijden, die het dichtst bij de islamitische staat staan, dan het verst. Daarom begon de boodschapper van Allah te vechten tegen de afgodendienaren op het Arabische schiereiland. Toen hij klaar was met hen… begon hij te vechten tegen het Volk van de Schrift [Joden en Christenen]. Na de dood van Mohammed werd zijn opvolger, vriend en kalief, Abu Bakr, de leider. Namens de profeet, begon Abu Bakr met de voorbereiding van de islamitische legers om te vechten tegen de Romeinse kruisaanbidders, en de Perzische vuuraanbidders. Door de zegening van zijn missie opende Allah het land voor hem en bracht Caesar en Kisra en degenen die hen gehoorzaamden onder de dienaren ten val. Abu Bakr besteedde hun schatten voor de zaak van Allah, zoals de boodschapper van Allah had voorspeld. Deze missie [van wereldheerschappij] ging door na Abu Bakr door de handen van opvolger die Abu Bakr had gekozen, Umar bin Al-Khattab.

Met Umar vernederde Allah de ongelovigen, onderdrukte hij de tirannen en huichelaars en opende hij de oostelijke en westelijke delen van de wereld. De schatten van verschillende landen werden naar Umar gebracht vanuit nabije en verre provincies, en hij verdeelde ze volgens de legitieme en geaccepteerde methode. Umar stierf toen. Toen stemden de Medestanders onder de Moslims ermee in om na Umar te kiezen voor Uthman bin Affan. Tijdens de heerschappij van Uthman had de Islam zijn grootste gebied in handen en Allah’s ondubbelzinnige bewijs werd in verschillende delen van de wereld gedragen. De Islam verscheen in de oostelijke en westelijke delen van de wereld en Allah’s woord werd verheven en zijn religie werd duidelijk. De zuivere religie bereikte zijn diepste doelen tegenover de vijanden van Allah en wanneer moslims een gemeenschap overwonnen, gingen ze naar de volgende, en vervolgens naar de volgende, waarbij ze de tirannieke boosdoeners verpletterden. Zij deden dit uit eerbied voor de uitspraak van Allah, o gij die gelooft! Bestrijd de ongelovigen die dicht bij je staan.

Het is duidelijk dat Mohammed – en daarna zijn opvolgers, Kalief Abu Bakr, Kalief Umar en Kalief Uthman – allemaal de omringende naties beledigden door deze aangevallen met als doel de Islam te verspreiden. Dit waren geen defensieve oorlogen, zoals de historische revisionisten beweren. Het waren offensieve oorlogen met als doel de slachtoffers te dwingen zich te onderwerpen aan de Islam of “verpletterd” te worden.

Ibn Khaldun, een beroemde veertiende-eeuwse islamitische historicus en filosoof, zegt in zijn klassieke en meest opmerkelijke werk, de Muqaddimah, over de jihad: In de moslimgemeenschap is de heilige oorlog een religieuze plicht, vanwege het universalisme van de [moslim] missie en [de verplichting om] iedereen te bekeren tot de Islam, hetzij door overreding, hetzij door geweld. Daarom zijn het kalifaat [geestelijk], de koninklijke [overheid en militaire] autoriteit verenigd in de Islam, zodat de verantwoordelijke persoon de beschikbare kracht aan beide tegelijk kan wijden.

In zijn boek Jurisprudence in Muhammad’s Biography schrijft de vermaarde Egyptische geleerde van de Al-Azhar Universiteit, Dr. Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, dat de offensieve – niet defensieve – oorlog de “edelste Heilige Oorlog” binnen de Islam is: De Heilige Oorlog [Islamitische jihad], zoals die in de Islamitische jurisprudentie bekend is, is in feite een offensieve oorlog. Dit is de plicht van moslims, in welke tijdsperiode ook, dat de benodigde militaire macht voor hen beschikbaar komt. Dit is de fase waarin de betekenis van de Heilige Oorlog zijn definitieve vorm heeft gekregen. Zo zei de profeet van Allah: “Ik werd bevolen om tegen het volk te vechten totdat ze in Allah en zijn boodschappen geloven…” Het concept van de Heilige Oorlog [Jihad] in de Islam houdt geen rekening met een defensieve of een offensieve oorlog. Het doel is de verheffing van het Woord van Allah en de opbouw van de Islamitische samenleving en de vestiging van Allah’s Koninkrijk op aarde, ongeacht de middelen. De middelen zouden offensieve oorlogsvoering zijn. In dit geval is het de top, de edelste Heilige Oorlog. Volgens de Encyclopedie van de Islam is “de strijd verplicht, zelfs als de ongelovigen er niet aan begonnen zijn. ” Het concept van de jihad in de Islam is om de ongelovigen letterlijk aan te vallen met het doel hen te bekeren tot de Islam “door overreding of door geweld,” “zelfs als ze er niet aan begonnen zijn”.