Heb jij het antwoord.

Heb jij het antwoord.

Heb jij het antwoord. 380 285 VISFER

In het Christendom is God liefde en er is een duidelijk verschil in dit opzichte met de Islam: “Het grootste verschil tussen de Koran en de Bijbel komt neer op de dood van Christus voor onze zonde”. Zoals 1 Johannes 4:10 uitlegt: “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.“. Waarom maakt dit het verschil?

God is een heilig God. Hij verafschuwt de zonde met een rechtvaardige woede. En Hij moet de zonde verafschuwen omdat Hij goed is. Niet relatief goed, maar absoluut goed…

Kunnen we gewoon vergeven worden? Er wordt gezegd dat de God van de Koran “allesvergevensgezind, zeer barmhartig” is (Soera 24:22). Op het eerste gezicht lijkt dit liefdevol. Maar er ontbreekt iets: Omdat God een heilig God is, brandt Zijn woede en gerechtigheid over de zonde. En Hij heeft gezworen dat zonde zal worden bestraft. Er zal een vervangende betaling moeten plaatsvinden voor zonde. Maar God zei: “Als ik de mens straf voor zijn zonde, zal de mens sterven en naar de hel gaan. Aan de andere kant, als ik de mens niet straf voor zijn zonde, zal mijn gerechtigheid nooit worden voldaan.’ Als God heilig en rechtvaardig is, dan is de enige manier om te vergeven, door verzoening door middel van een rechtvaardige plaatsvervanger.

Stel je voor dat een dief, een verkrachter en een moordenaar voor de rechter worden gebracht en deze zegt: “Nou, jullie zijn allemaal vergeven omdat ik vergevingsgezind en barmhartig ben”. Dit zou een buitengewoon slechte rechter zijn. Hij maakt de boosaardige vrij van het recht. Ondanks zijn beweringen dat hij vergevingsgezind en barmhartig is, is hij net zo slecht als de criminelen. Maar als die rechter een rechtvaardige plaatsvervanger zou inschakelen om de rechtvaardige straf voor elk van die criminelen te ontvangen, dan zou de rechter de wet handhaven door rechtvaardig te vergeven.

Die God van de Bijbel is vergevingsgezind en zeer barmhartig. Hij vergeeft en vergeeft en vergeeft omdat Hij liefhebbend is. Maar hoe? Hoe kan een God met een vlammende Heiligheid zelfs maar één monsterlijk verdorven rebel als een mens vergeven? Dat lezen we duidelijk in Romeinen 3:23-25 ‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

Ook lezen we in Mattheüs 5:43-46 ‘U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?’

Als je met moslims komt te spreken, mag je hen vertellen over de tastbare en ontzagwekkende liefde van God voor ons door het verzoenende en het voltooide werk van Christus.

In de komende weken wil ik hierover het nodige op de website plaatsen. Als je met een oprechte moslim spreekt zal je ook in jouw geloof beproefd worden.

  • Weet jij waar je het over hebt? –  Hebreeën 5:12 Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.
  • Heb jij de antwoorden die gesteld worden? Kolossenzen 4:5-6 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.
  • Heb jij een volle wapenuitrusting aangedaan zoals beschreven in Efeze 6:11 ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

In de komende weken wil ik ook een inkijkje geven in de Islam. Let wel: Ik ben geen Islam deskundige maar anderen zijn dat zeker wel en die laten we (in bewerkte vorm) dan ook aan het woord. Maar ook een diepere inkijk in ons eigen geloof. 1 Petrus 1:3-16 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.