Het Nieuwe Verbond

Een gelovige in Christus is eveneens besneden, zij het in geestelijke zin.

Door de besnijdenis werd iemand rein verklaard en behoorde tot Gods heilige volk. De besnijdenis was als het ware een lidmaatschap tot Gods volk; de gemeente van God; de kerk (de geroepenen).

Kolossenzen 2:11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus

Het Nieuwe Verbond

De besnijdenis in het vlees was een teken en inzetting van het Oude Verbond tussen God en Zijn volk. Door de besnijdenis was zichtbaar, dat zij tot God behoorde.

Maar de besnijdenis in het vlees, dat door mensenhanden werd verricht, kwam te vervallen, op het moment dat het Nieuwe Verbond in Jezus Christus inging.

Na die tijd, verloor de besnijdenis in het vlees zijn waarde. Er was een nieuw verbond gekomen, waar ook een nieuwe besnijdenis bij hoorde; namelijk de besnijdenis in Jezus Christus.

 

De besnijdenis in de Geest

Het ging er niet meer om of je wel of niet besneden was in het vlees, maar het ging erom of je besneden was in Christus Jezus, in de Geest. Het ging erom of jij jouw vlees; jouw zondige natuur had afgelegd en een nieuwe schepping in Jezus Christus was geworden.

Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niet, maar of men een nieuwe schepping is. En allen, die zich naar die regel zullen richten – vrede en barmhartigheid komt over hen, en ook over het Israël Gods (Galaten 6:15-16)

Nadat het Nieuwe Verbond was ingegaan en dus het Oude Verbond kwam te vervallen, probeerde de voormalige gemeente van God; de Joden, de heidenen, die door geloof in Jezus Christus tot de gemeente van God behoorde, de besnijdenis in het vlees, op te leggen.

Zij zaten zo vast in hun denken en in hun tradities en gewoonten, dat zij dachten, dat de besnijdenis in de voorhuid nog steeds nodig was, om tot de gemeente van God toe te treden en te behoren.

En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders: Indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden (Handelingen 15:1)

Maar Paulus wees hen erop, dat dit niet meer van toepassing was. Deze inzetting; de besnijdenis in de voorhuid, behoorde tot het Oude Verbond en was geen onderdeel van het Nieuwe Verbond.

Wat betekent de besnijdenis in Jezus Christus?

In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt (Kolossenzen 2:11,12)

En de Heere uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Heere, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft (Deuteronomium 30:6)

Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 2:28-29)

De besnijdenis in het vlees, was een teken van Gods verbond met Abraham.

Aangezien de mens alleen kon wandelen naar het vlees, werden zij ook besneden in het vlees. Eenieder, die zich in het vlees liet besnijden behoorde tot Gods volk; Zijn gemeente.

Maar door de komst van Jezus Christus en door Zijn offer, kwam het Oude Verbond, dat bezegeld was met het bloed van dieren, te vervallen. Het Oude Verbond werd vervangen door het Nieuwe Verbond, wat bezegeld werd met het bloed van Jezus Christus.

Het voorhangsel van de tempel werd besneden (verscheurd) en de weg tot God verliep niet meer via de besnijdenis in het vlees en via de inzettingen, offers, rituelen van het vlees en via de hogepriester in de tempel. Maar vanaf dat moment, verliep de weg tot God, via Jezus Christus, die geofferd werd voor de mensheid en Hogepriester van het Nieuwe Verbond is.

De besnijdenis van Christus is de kruisiging en kruisdood van Zijn lichaam van het vlees. De gelovige is met Christus gekruisigd. De oude mens, die leeft naar het vlees met zijn hartstochten en begeerten, heeft afgedaan.