HET UUR EN DE DAG WEET NIEMAND?

HET UUR EN DE DAG WEET NIEMAND?

HET UUR EN DE DAG WEET NIEMAND? 590 377 VISFER

Bron: godskalender.nl

In Mattheus 24:36 staan de overbekende woorden die Jezus uitspreekt in het stuk waarbij Hij antwoord geeft op drie vragen van zijn discipelen over de tijd die komen gaat: Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van Uw komst en wat is het teken van de voleinding van deze wereld?

Hij zegt in vers 36: “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan de Vader.” Dit vers wordt vaak gebruikt om aan te geven dat Jezus ook niet weet wanneer de opname of Zijn wederkomst is en dat dit weten alleen voorbehouden is aan Zijn Vader. Maar heeft Jezus dat zo bedoeld?

Laten we dit vers ontrafelen om te ontdekken wat Jezus Zijn bedoeling is met dit vers.

Die dag en dat uur

Wat opvallend is dat er staat: die dag en dat uur. Die of dat is een aanwijzend voornaamwoord, dus het verwijst ergens naar. Meestal verwijst het naar iets wat daarvoor staat. Laten we Mattheus 24:35 erbij pakken, daar staat: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan”.

We vinden dat heel bijzonder! Jezus heeft het over het voorbijgaan van de hemel en de aarde en zegt erbij dat niemand die dag of dat uur weet. Hij heeft het hierbij dus niet over de opname van de gemeente of over Zijn wederkomst op de Olijfberg.

Aan niemand bekend

Het woord “bekend” heeft meerdere betekenissen en daarom is het goed om te kijken naar welk woord er in de grondtekst staat. In de grondtekst staan er voor het woord bekend, twee verschillende Griekse woorden “ginosko” of “oida”. Beide woorden hebben met weten te maken. Als Jezus het woord “ginosko” gebruikte voor “weten”, was dat om aan te geven dat de kennis beschikbaar was en volledig begrepen kon worden.  Zoals in Johannes 8:32 staat “en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken”.

Daar waar Hij “oida” gebruikt, zoals in Mattheus 24:36, gaf Hij aan dat de kennis niet intuïtief begrepen zou worden, maar dat er moeite voor zou moeten worden gedaan om het te verkrijgen en te begrijpen. Je zou het als volgt kunnen lezen: “Maar die dag en dat uur kun je weten, maar je moet er wel moeite voor doen”. Wil jij er moeite voor doen om te ontdekken of de opname spoedig gaat komen of zie je het vanzelf wel gebeuren? Naar iets uitzien geeft hoop en verwachting! Het vervult je met een diep verlangen en geeft je nieuwe perspectieven, prioriteiten en inspiratie voor vandaag en morgen.

Verwachting van een bruiloft

Daarnaast was de uitspraak “alleen de Vader weet het” een gebruikelijke uitspraak in die tijd. Als een man en een vrouw gingen trouwen, waren er voor de huwelijksplechtigheid vele voorbereidingen nodig. Eén van die voorbereidingen was een huis bouwen. Dit gebeurde door de bruidegom en hij bouwde een huis naast het huis van zijn vader. Alleen wanneer de vader het huis goedkeurde en vond dat het klaar was om in te wonen, kon de bruiloft plaatsvinden. De bruidegom was dus afhankelijk van zijn vader en als mensen aan hem vroegen wanneer de bruiloft was, was steevast zijn antwoord: “alleen mijn vader weet het”.

Connectie met het Bazuinfeest

De uitspraak dat we het uur en dag niet weten, heeft ook een link met het Bazuinfeest. Dit najaarsfeest wordt op 1 Tisri gevierd. Dit is het enige feest van de zeven feesten, die op de eerste van de maand wordt gevierd. Op deze eerste dag is er ook net nieuwe maan geweest. De Joodse kalender gaat uit van de maan, zoals onze kalender de zon als basis heeft. Het bepalen van de nieuwe maand werd vastgesteld door het observeren van de maan.

Wanneer het Sanhedrin van twee van elkaar onafhankelijke en betrouwbare getuigen gehoord had, dat de nieuwe maan op een bepaalde datum gezien was, dan verklaarden zij die dag Rosj Chodesj (de eerste dag van de maand) en zonden boodschappers uit om de mensen te vertellen wanneer de nieuwe maand was begonnen. Hierbij werd de sjofar gebruikt. Op deze manier wist men niet van te voren de dag wanneer het Bazuinfeest plaatsvond, omdat het onzeker was wanneer het eerste sikkeltje van de maan weer werd gezien.

Dag en uur

Kunnen we dus wél het dag en het uur weten van de opname van de gemeente of de wederkomst van Jezus Christus? Nee, de exacte dag en het exacte uur is niet te bepalen. Wat wel te bepalen is, dat we heden in de tijd leven dat de opname van de gemeente gaat plaatsvinden. Alle tekenen die we zien wijzen naar die gebeurtenis.

Kijk maar naar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, kijk maar naar de toename van natuurgeweld, kijk maar naar de tijdslijnen van 120 jaar Zionistisch congres, 100 jaar Balfour-verklaring, 70 jaar oprichting van de staat Israël en 50 jaar onverdeeld Jeruzalem. God is ook de Schepper van getallen en hebben waarde en betekenis voor Hem.

Waken en verwachten

De Bijbel roept ons op om te waken en te verwachten. Dat vergt een actieve houding, want er komt een bruiloftsfeest aan! We mogen daar met veel verwachting naar uitkijken, zoals een bruid naar haar bruidegom verlangt om voor altijd samen te zijn. In de tussentijd is het goed om anderen wakker te maken uit de sluimerstand en om het Evangelie te verkondigen. Doe je mee?