Hoe werkt Messiaanse Profetie

Hoe werkt Messiaanse Profetie

Hoe werkt Messiaanse Profetie 620 413 VISFER

Hoofdstukken 44 en 45 van het boek Jesaja werden rond 700 voor Christus geschreven. Jesaja profeteerde en noemde Cyrus bij naam. Hij profeteerde dat het Cyrus het zou toestaan Israël Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Toen de profetie werd geschreven, waren Jeruzalem en de tempel nog steeds intact en Cyrus was nog niet geboren. Meer dan 100 jaar later (586 voor Christus) werd Jeruzalem veroverd en vernietigd door de Babyloniërs. Later, toen de Perzen Babylon veroverden, gaf koning Cyrus van Perzië per decreet aan, de stad en de tempel te herbouwen. Dit alles gebeurde bijna 160 jaar nadat Jesaja zijn profetie had bekend gemaakt. Op dezelfde wijze bevat het Oude Testament ook toekomstige profetieën over de aard en identiteit van de Messias, dit om Zijn volk te helpen Hem te herkennen. Een ander type profetie dat in de Bijbel veel wordt gebruikt, wordt “parallellisme” genoemd. (zoals de parallellen, schaduwbeelden, welke er zijn tussen Jozef en David verwijzend naar de Messias). Trouwens, deze profetieën werden aan het volk van Israël gegeven zodat ze elke “kandidaat” volgens deze criteria konden onderzoeken. Het probleem is dat 2000 jaar geleden alle rollen die Israëls familielijnen documenteren samen met de Tempel werden vernietigd. Sinds de verwoesting van de Tempel in 70 AD, kunnen we niet langer weten wie echt een afstammeling van David is. Dit is een serieus probleem voor de rabbijnen … maar het is geen probleem als de Messias vóór 70 AD (Hebreeuwse  kalender 3830–3831) kwam.

De afstamming van de Messias? De Messias, volgens 2 Samuel 7 en 1 Kronieken 17, moet een nakomeling van David zijn. En inderdaad, Jezus’ moeder komt voort uit het huis van David.

De geboorteplaats van de Messias? Micha 5 voorspelt dat de Messias geboren zal worden in Bethlehem, waar Jezus inderdaad is geboren.

De tijd van Zijn (eerste) komst? Daniël 9 voorspelt dat de Messias vóór de vernietiging van de tweede Tempel zal komen en dat hij in 32 AD zal worden veroordeeld tot een gewelddadige dood. Inderdaad, Jezus werd gekruisigd op 14 Nissan in het jaar 32 AD.

De aard van de geboorte van de Messias? Zoals veel van de helden in de Bijbel die op bovennatuurlijke wijze bij onvruchtbare vrouwen werden geboren, profeteerde Jesaja in hoofdstuk 7 dat de geboorte van de Messias bovennatuurlijk zou zijn, vanuit een maagdelijk meisje. Het Nieuwe Testament beschrijft de geboorte van Jezus bij zijn moeder Miriam, die een maagdelijk meisje was.

Wat zal de aard van de Messias zijn? Volgens Daniël 7, Jesaja 9 en Zacharia 12, zal de aard van de Messias zijn als de natuur van God Zelf: de belichaming van God voor de mensheid. En inderdaad, het Nieuwe Testament verwijst naar Jezus als de “Zoon van God”, één met God en de belichaming van God.

Waar zal de Messias wonen? Volgens Zacharia 9 moet de Messias Jeruzalem binnenrijden op een ezel. Dit leert ons twee dingen: ten eerste, de Messias zal niet een beroemde en hooggeplaatste rabbijn zijn. Ten tweede, hij zal in het land Israël wonen, terwijl hij op de rug van een ezel Jeruzalem zal binnenrijden.

(Alleen ter wille van de vergelijking: Chabads “Koning Messias”, de Lubavitcher Rebbe, wiens gele affiches op elke straathoek in Israël worden geplakt, werd niet alleen niet in Bethlehem geboren, maar hij heeft zelfs nooit voet gezet in Jeruzalem of in Israël. Jezus, in tegenstelling tot de Lubavitcher Rebbe, werd geboren en getogen in Israël en kwam Jeruzalem binnenrijden op een ezel).

Wat zal hij doen? Volgens Jesaja hoofdstuk 35 evenals andere profeten in het Oude Testament, zal de Messias ongeneeslijke ziekten genezen, de ogen van blinden openen, gehandicapten genezen, de melaatsen reinigen, de oren van doven openen, de tongen van de stomme losmaken, drijf demonen uit en laat zelfs de doden herleven. En inderdaad, Jezus genas talloze mensen, bezwoer boze geesten en wekte de doden op. Ironisch genoeg geven de rabbijnen volgens de Talmoed zelf toe aan de bovennatuurlijke krachten welke door Jezus en zijn discipelen werden getoond. Volgens hen werden de wonderen echter teweeggebracht door satanische magische krachten.

Overweeg bijvoorbeeld wat Rabbi Daniel Asor te zeggen had: “Jezus was een valse profeet, want hij handelde alleen door toverij. Hij is zelf de belichaming van het satanisme

In werkelijkheid beschuldigden de rabbijnen, zelfs gedurende het leven van Jezus, hem van het vertonen van zijn bovennatuurlijke wonderen door de macht van Satan en in Satans naam. Jezus weerlegde echter gemakkelijk hun aanspraken toen Hij hen antwoordde: ” Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?'(Mattheüs 12: 25-26).

WORDT VERVOLGD