Jezus is de bronzen slang – Numeri 21

Jezus is de bronzen slang – Numeri 21

Jezus is de bronzen slang – Numeri 21 500 313 VISFER

God is meer geïnteresseerd in onze heiligheid dan in ons geluk.

Het volk Israël dwaalde nog steeds door de wildernis en wachtte op God om hen het groene licht te geven het Beloofde Land binnen te gaan.

En … ze klagen over eten, iedere keer weer.

Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen
trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom
hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze
ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. (Numeri 21: 4-5).

God reageerde hier direct op: Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël (Numeri 21: 6).

Geen direct liefdevolle actie van God, dat sturen van vurige slangen. Mensen willen niet altijd luisteren, zijn eigenwijs en zelfzuchtig en we kunnen trage leerlingen zijn. Vanwege onze traagheid om te leren, zal God, in Zijn goedheid, alles doen wat nodig is om ons belangrijke dingen te leren (Hebreeën 12: 6 – Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. ; Spreuken 3:12 – Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.; Openb. 3:19 – Zie, Ik geef u enigen (Openbaringen 2:9) uit de
synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.

God staat toe of plant pijn, om ons in de richting van perfectie te bewegen. Soms stuurt of staat God moeilijkheden toe om ons tot bekering te brengen. Dat is precies wat God deed voor het volk door een stel giftige slangen te sturen.

Dus kwamen de mensen naar Mozes en zeiden: En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. (Numeri 21: 7).

Het volk zondigde, God zond een ramp, het volk bekeerden zich. Ze leerden hun les snel, maar ze hadden nog steeds een tegengif voor de giftige steek van die vervloekte slangen nodig.

Gods remedie voor de angel van de dood

En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. (Numeri 21: 8-9).

Nogmaals, God voorzag in vergeving en voorziening voor zondaars. God maakte een weg voor de zondige mens om te leven. Om dood door de slangenbeet te voorkomen, moesten de gebeten Joden naar een bronzen slang kijken.

 • De bronzen slang werd op een paal gehesen.
 • De bronzen slang vertegenwoordigde de vloek.
 • De bronzen slang verschafte leven aan degenen die ernaar keken.

Jezus zei: En zoals Mozes de slang * in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3: 14-15).

* 2 Koningen 18:4 Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden; men noemde hem Nehustan.

Jezus Christus, Gods volmaakte offer voor de zonde, is de bronzen slang in de woestijn.

 • Net zoals de bronzen slang op een paal werd geheven, werd Jezus aan een kruis opgetild.
 • Net zoals de bronzen slang de vloek vertegenwoordigde, werd Jezus een vloek voor ons.
 • Net als degenen die naar de bronzen slang zouden kijken en leven, als we naar Jezus willen kijken, zullen ook wij leven.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3: 13-14).

Wat daar in de wildernis gebeurde was slechts een schaduwbeeld van een grotere vervulling. De bronzen slang was een schaduwbeeld van Jezus.

Nogmaals, we zien een levendig beeld van de kruisiging van Jezus in een oudtestamentisch gebeuren dat feitelijk plaatsvond bijna vijftienhonderd jaar voordat Hij werd gekruisigd voor ons zondaars. Dat is nog eens een demonstratie van de voorzienigheid van Gods voorzienigheid.

Verzendt God nog steeds slangen?

Ondanks het feit dat God ons een handleiding heeft gegeven hoe wij moeten leven, kunnen we net als het Joodse volk in de woestijn zijn: eigenzinnig (Jesaja 65: 2,3 – De hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten; een volk dat Mij voortdurend tot toorn verwekt, recht in Mijn aangezicht, door offers te brengen in de tuinen en een reukoffer te brengen op bakstenen.). En net zoals het volk in de woestijn, stuurt God nog steeds vurige slangen om ons tot berouw te leiden.

Vergeet nooit dat God méér geïnteresseerd is in onze heiligheid dan in ons geluk. De volgende keer dat je de angel van God ‘correctie’ voelt, stel jezelf dan de vraag: “Waarvan moet ik mijzelf bekeren?” Wanneer je dat doet, zal God vergeven. Zo is God.

Je hebt naar Jezus aan het kruis gekeken.

Als je gezien en gereageerd hebt op wat Jezus voor jou aan het Kruis heeft gedaan, dan word je tot de “gerechtigheid van God” gerekend.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Corinthiërs 5:21).

Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? [The sting of death is sin; and the strength of sin is the law] (1 Corinthiërs 15:55). Je hebt erkend dat de angel van de dood het gevolg is van je zonde. Je hebt gezien dat Jezus fungeerde als je zondevanger en werd opgeheven op een paal als jouw vertegenwoordiger. Je hebt Zijn grote liefde voor jou ontvangen.

Als je je hebt bekeerd en vertrouwen hebt op Jezus, ben je een begunstigde.

 • Je zonden worden aan Jezus toegeschreven (toegerekend).
 • De gerechtigheid van Jezus is je toegeschreven (toegerekend).

Je wordt niet alleen als vergeven beschouwd, maar je bent ook echt rechtvaardig.

Passieve en actieve gehoorzaamheid

Jezus passieve gehoorzaamheid werd gezien toen Hij zich vrijwillig aanmeldde om door de mens te worden geslagen en gekruisigd als betaling voor onze zonden. Vanwege de passieve gehoorzaamheid van Jezus is je zondenschuld op nul gesteld. Je schuld met God is betaald. Jezus ‘actieve gehoorzaamheid werd gezien toen Hij elke wet hield en aldus alle gerechtigheid vervulde (Mattheüs 3:15). Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan.

 • Jezus heeft nooit de waarheid in de schaduw gesteld.
 • Jezus gebruikte Gods naam nooit als een vloek.
 • Jezus heeft nooit fantasieën over vrouwen gehad.
 • Jezus was nooit grof of profaan.
 • Jezus zei nooit: “Ik wou dat ik er een had.”
 • Jezus heeft nooit iemand in woede toegeschreeuwd.

Jezus deed niet alleen nooit iets verkeerd (toegerekende zonden), Hij deed nooit nalaten te doen wat juist was (zonden uit nalatigheid).

 • Jezus bood zich altijd aan om te helpen.
 • Jezus moedigde hem altijd aan.
 • Jezus ging altijd een stap extra.
 • Jezus hield altijd van mensen.
 • Jezus sprak altijd de waarheid.
 • Jezus heeft altijd opoffering gegeven.

Zie je niet hoe consistent en bovennatuurlijk Gods woord is?

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. (1 Johannes 3: 1).

Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. (1 Johannes 3:16).

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (1 Johannes 4: 9-10).

Kijk naar het kruis. Zie daar de verminkte Zoon van God hangen. Voor jou. Kijken. En leef.