Psalm 22 – De profetie over de gekruisigde Messias

Psalm 22 – De profetie over de gekruisigde Messias

Psalm 22 – De profetie over de gekruisigde Messias 620 413 VISFER

Psalm 22 is mogelijk de meest beroemde profetische Psalm welke over de Messias gaat! Net als Jesaja 53, beschrijft het de marteling, afwijzing en dood van de Messias: Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De hinde van de dageraad’. “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?” (Psalm 22: 1-2).

Zoon van David: Net als Jozef, dient koning David als een prototype van de Messias. Daarom verwijzen velen de Messias als de Zoon van David. En koning David, die Psalm 22 schreef onder inspiratie van de Heilige Geest, voorspelde dat de Messias – die zijn afstammeling zou zijn – zou lijden, zou worden afgewezen en worden gedood. Het Nieuwe Testament zegt dat toen Jezus aan het kruis hing, Hij naar zijn mensen riep met betrekking tot deze Psalm 22, “Eli, Eli, lema sabachthani?” Dat betekend: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” (Mattheüs 27: 46). Hoewel God en de Messias met elkaar ‘verbonden’ zijn, voorzegt deze Psalm hoe God zich moest afkeren van de Messias. God keert zijn aangezicht weg van de Messias zodat Hij, als Hij sterft, Hij de zonden van Israël en de ge hele mensheid op zich neemt.

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ’s nachts, maar ik vind geen stilte”. (Psalm 22:2-3)

God redt de Messias niet van de goddelozen, maar blijft liever stil in het aangezicht van het onrecht, het leed en de martelingen die Hij moest doorstaan.

Rasji (Rasji, Hebreeuws acroniem van: Rabbi Sjlomo Jitschaki (Troyes, 1040 – aldaar, 1105) was een Franse rabbijn uit de Middeleeuwen, die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een van de belangwekkendste verklaarders van de Tenach en Talmoed. ) gaf zijn commentaar op dit vers: “Waarom hebt u Mij verlaten? Ze zijn voorbestemd om in ballingschap te gaan, en David reciteerde dit gebed voor de toekomst”. Zelfs Rasji kon zien dat deze Psalm een ​​profetie voor de toekomst was en niet alleen maar een eerdere ervaring van David.

“Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd. Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd”. Psalm 22:4-6.

Deze verzen dienen als een herinnering dat God al “onze vaders” die tot hem riepen gered had. Dit betekent dat Hij in staat is om te redden, maar ervoor kiest om de Messias niet te redden. Hij heeft een speciale reden om dit te doen. ”

“Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: Hij heeft zijn zaak op de HEERE gewenteld – laat Die hem bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is. “(Psalm 22: 7-9).

Nu beschrijven deze verzen, gebruikmakend van soortgelijke termen als die ook worden gevonden in Jesaja 53, de minachting en spot voor de Messias gedaan door iedereen om hem heen, die hem slechts als iets schadelijks zagen waarvan ze zich moesten ontdoen. Ze behandelden Hem zich als een worm (The Crimson Worm) en niet als mens man. Zijn eigen volksgenoten vernederden hem en schaamden zich voor hem.

WORDT VERVOLGD