Wat God kan zeggen in één zin, kan een levensduur van studie vergen

Wat God kan zeggen in één zin, kan een levensduur van studie vergen voor elke serieuze student van het Woord. Het perfecte voorbeeld van kracht van één zin van God is wel wanneer Jezus een schijnbaar eenvoudige verklaring deed in Mattheüs 24:37:

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. (Mattheus 24:37)

Jezus sprak van de laatste dagen. In het vers dat voorafging aan deze verklaring, vinden we: Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. (Mattheus 24:36)

Noach liet een duif los in de dagen na de zondvloed en na de tweede keer had hij een olijfblad in zijn snavel als teken van nieuw leven op de aarde.

​Zo ging in het Oude Testament ook de Heilige Geest over een wereld van zonde en dood. Overal doden, geestelijk doden in misdaden en zonden (Efeze 2:1).

Wel kon Hij met kracht op hen inwerken en machtige invloeden op hen uitoefenen, bij rechtvaardigen en bij onrechtvaardigen, zowel op David en de profeten als ook op Saul en Bileam, maar bij niemand kon Hij blijven en woning maken.

Na verloop van vierduizend jaar, als het ware na “zeven andere dagen”, toonde zich wat nieuws op deze aarde.

De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel  (1 Korinthe 15:47) kwam op aarde. Hij, de Eerstgeborene van de hele schepping (Colossenzen 1:15), kende geen zonde. Op Hem kon de duif neerdalen en op Hem blijven. In Hem vond hij als het ware het olijfblad, het begin van een nieuwe schepping.

Nadat Jezus naar de Vader was teruggekeerd kwam de Heilige Geest als trooster naar de mens: Hij vond rustplaatsen in deze wereld, waar hij zijn voet kon neerzetten. Wat een gedachte: mensen, in een wereld van zonde, bij wie de Heilige Geest kan wonen.

Daar ligt in die waarde van het kostbare bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Dit bloed maakt ons rein van alle zonden, geheel en al rein, zoals alleen dit bloed reinigen kan. Door het eens en voor altijd gebrachte offer van het lichaam van Jezus Christus geheiligd en voor altijd volmaakt, zijn we nu de blijvende woningen van de Heilige Geest.