Wie zijn wij

Welkom

Twee maal per maand houden we een Bijbelstudie op donderdagavond. We komen in huisverband samen om een gedeelte uit Gods Woord met elkaar te bespreken.  De Bijbelstudie richt zich voornamelijk op het Oude Testament aangezien de eerste Christengemeentes het enkel met het OT moeten doen. Het Nieuwe Testament was namelijk nog niet geschreven en samengesteld zoals wij dat nu kennen. Het Nieuwe Testament is feitelijk ontstaan tussen 20 en 70 jaar na Zijn dood en opstanding. In eerste instantie werden de verhalen over Jezus mondeling doorgegeven.

Er werd in de eerste Christengemeentes gelezen uit het Oude Testament. Maar vrij snel kwam het verlangen om de mondelinge overlevering (het leven, sterven, opstanding en leer van Yeshua – Jezus Christus) op schrift te stellen.

De arts Lucas beschreef ook de gebeurtenissen na de hemelvaart van de Heiland. Zijn boek Handelingen was in feite het vervolg op zijn biografisch geschrift, het evangelie naar Lukas. De apostolische brieven gingen onder de christenen circuleren.

De evangeliën werden aan het einde van de 2e eeuw gebruikt in de kerk alhoewel Handelingen en de 13 brieven van Paulus ook reeds aanvaard waren Pas in de 3e eeuw werd het boek Openbaringen door de kerk aanvaard. Hoewel de boeken van het Nieuwe Testament reeds waren geschreven werd er pas in 367 na Christus bepaald welke geschriften een origineel deel zouden uitmaken van het ons nu bekende Nieuwe Testament.

Dit officiële karakter is beschreven in de Paasbrief van Athanasius. De huidige verzamelde boeken worden ook wel de canon van het Nieuwe Testament genoemd. Door primair met het Oude Testament te werken hopen we dat het ook beter begrepen zal worden en wat nog belangrijker is, we de uitspraken van Jezus begrijpen.

Hoe vaak wordt het Oude Testament niet gezien als een verzameling van oude geschiedenissen?

Het wordt als interessant gezien, maar niet meer van deze tijd. De apostel Paulus zegt in 2 Tim.: 3, dat “ál de Schrift van God is ingegeven en nuttig is om te onderrichten, etc. ( … ) opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust”.

Onder toerusting wordt maar al te vaak het aanleren van bepaalde technieken en methodieken, die van pas kunnen komen in pastoraal werk en evangelisatiewerk. Of een toerusting enkel vanuit het perspectief van 1 persoon (voorganger, bijbelleraar e.d.).

Voor een kind van God belangrijk te weten dat het Bijbelse begrip toerusting in de eerste plaats betrekking heeft op Gods Woord! Bijbelstudie is dan ook niet een hobby van een paar gelovigen, maar een heilige noodzaak voor ieder kind van God! Als Mozes geroepen wordt om Israël te bevrijden en te leiden, ontvangt hij eerst onderwijs van God. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om het weer door te geven aan het volk.

Veel later geeft God door de profeet Hosea 4:6 aan:

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.
Omdat ú de kennis verworpen hebt,
heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.
Omdat u de wet van uw God hebt vergeten,
zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Nadat Jezus de doop in de Jordaan ontvangt, begint Hij direct met onderwijzen over het Koninkrijk van God – Deze boodschap  verwijst naar de controle of de soevereiniteit van God over alle dingen, in tegenstelling tot die van aardse machthebbers.
(Mattheus hoofdstukken 5 t/m 7).

Na Zijn offer op Golgotha en Zijn opstanding verscheen Hij 40 dagen lang aan de apostelen “tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft”.

Kolossenzen 1: 9-10  Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken  dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk  vrucht draagt en groeit in de kennis van God ……

Een goede, juiste kennis van Gods Woord moet de basis zijn voor een ieder die gelooft. Zodat hij of zij in de kracht van de Heilige Geest een goed werk kan leveren.

Het is niet alleen maar Gods bedoeling geweest om ons historische informatie te verschaffen, of dat we de Bijbel zouden lezen net als andere oude literatuur. Nee, God openbaart Zich in en door Zijn Woord; daarom mogen wij onder Zijn leiding zoeken naar de “openbaringsboodschap” van oude gebeurtenissen. Waarom gebeurden die dingen? Waarom leidde God sommige gebeurtenissen? Waarom zijn bepaalde geschiedenissen in de Bijbel opgetekend, en andere weer niet?

De boodschap van het heil, die in de Bijbel wordt verkondigd, is in de onmetelijke wijsheid van God, ook neergelegd in talrijke historische gebeurtenissen, geschiedenissen, personen, etc. Deze rijkdom willen we ontvangen.

De heerlijke schatten van Gods Woord liggen niet altijd aan de oppervlakte. Bijbelstudie is feitelijk schatgraven. Als wij ons moeite getroosten om niet alleen de Bijbel te lezen, maar ook te onderzoeken, zullen wij gaan ervaren, dat het Woord van God zo heerlijk en rijk is. Oude geschiedenissen uit lang vervlogen tijden gaan tot ons hart spreken; saaie hoofdstukken worden interessant; wonderlijke gebeurtenissen worden verklaard. Kortom: laten wij Gods Woord in ons opnemen, van kaft tot kaft. Gods Woorden dankbaar ontvangen als bouwstenen van ons geestelijke leven!

Voel je vrij mijn gemeente te bezoeken:

Zuidpoort Christen Gemeente

Voltaweg 3
4382 NG Vlissingen