Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. 620 413 VISFER

Zacharia 12:10

Hier is het God die spreekt. God is degene die zijn Geest zal uitstorten. God is degene naar wie het volk van Israël uitkijkt, en God is diegene die het volk van Israël heeft doorboord! Net zoals het verwerpen van de door God gezonden profeten gelijkstond aan het afwijzen van God zelf, is het doorsteken van de Messias het doorsteken van God Zelf. God openbaarde Zichzelf aan ons in de gedaante van de Messias die het volk als natie hebben doorstoken en verworpen. Maar toen Hij stierf, werd Hij het offer van verzoening voor onze zonden. Het Nieuwe Testament vermeldt dat, samen met Jezus, twee andere misdadigers met Hem gekruisigd waren op de vooravond van het Pascha in Jeruzalem. De religieuze leiders vroegen om de benen van de gekruisigde mannen te breken om hun dood te bespoedigen, omdat ze niet wilden dat hun lichamen tijdens de sabbat op de kruisen stonden. Toen de soldaten Jezus bereikten, zagen ze dat Hij al dood was. Het evangelie van Johannes zegt:

Maar één van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit.” (Johannes 19: 34).

Het is interessant dat Johannes ervoor koos te vermelden dat er zowel bloed als water uit Jezus kwam. De lezer van de oudheid zou het misschien eigenaardig hebben gevonden dat Johannes zelfs maar de moeite zou nemen om dat te noemen, maar tegenwoordig is het algemeen bekend dat wanneer mensen fysiologisch sterven, ze Pericardiale Effusie ondergaan; Het bloed wordt gescheiden in een heldere vloeistof en rode bloedcellen. En dat is precies wat Johannes zag. Het bewijst dat deze persoon inderdaad was gestorven. Johannes had natuurlijk op geen wijze dit kunnen weten, omdat de specifieke wetenschappelijke kennis toen nog niet bestond. Overigens wordt de profetie van Zacharia later geciteerd in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring. Het eerste hoofdstuk citeert Zacharia in precies dezelfde context: de terugkeer van Jezus de Messias en de erkenning van het volk van Israël tot de Messias die zij hebben doorboord en verworpen:

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.“(Openbaring 1: 7).

Zoals je waarschijnlijk wel zou kunnen raden, leren Rabbijnse Jesjivas (Een jesjiva of (Nederlands-Jiddisj) jesjieve (Hebreeuws: ישיבה) is een Talmoedschool speciaal bestemd voor jongens en jongere mannen die niet gehuwd zijn).  niet het fijne of bijzonderes over Zacharia of zijn profetieën. Er zijn pogingen gedaan om het op verschillende manieren te interpreteren, maar het probleem voor hedendaagse rabbijnen is dat de wijzen van het vroege judaïsme Zacharia 12 altijd op dezelfde manier hebben geïnterpreteerd als de hedendaagse Messiaanse Joden: als een profetie over de Messias die tot in de dood moet worden doorboord!

Een van de oudere interpretaties in de Talmoed legt uit dat de profetie in Zacharia 12 betekent dat de Messias, zoon van Jozef, moet sterven. Hij is, volgens de oude Joodse traditie, de gekwelde en lijdende Messias. Zo ja, waarom is het dan zo verwonderlijk dat het nieuwe testament dit vers aan Yeshua toeschrijft? … de Messias die leed en stierf aan het kruis voor hun zonden.

De Babylonische Talmoed zegt: “De ene beweert dat het voor de Messias, de zoon van Jozef was die werd gedood, zoals geschreven in Zacharia 12: Alszij Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.“(Tractate Sukkah, hoofdstuk 5).

Net zoals Jozef … Zoals velen weten, komt de term ‘Messias de zoon van Jozef’ van Jozefs karakter in de Torah. A) Joseph werd door zijn eigen volk verworpen, B) verbannen naar de heidenen, C) werd verondersteld dood te zijn en D) volledig vergeten. Ondertussen, E) onder de heidenen, werd Jozef verwelkomd en werd een grote en belangrijke leider. F) Hij verrichtte wonderen en wonderen in hun midden en uiteindelijk, G) verscheen Jozef weer voor zijn broers. En deze keer – ze keurden hem niet af, maar accepteerden hem en H) rouwden om hem met bittere tranen. … Zo ook de Messias: zoals Jozef, A) Yeshua de Messias werd verworpen door zijn eigen volk, B) verbannen naar heidenen, C) geloofde dat hij dood was … D) helemaal vergeten. Ondertussen werd Hij E) onder de heidenen verwelkomd en werd een grote en belangrijke leider. F) Hij bleef wonderen en wonderen verrichten in hun midden en, zoals de profeten zeiden – op een dag, zoals Jozef, G) zal ook Yeshua opnieuw verwelkomd worden door zijn volk, H) dat diep zal rouwen om Hem.

Zelfs Rashi interpreteert in zijn commentaar op traktaat Soeka 52 de profetie van Zacharia en geeft toe: “En het land treurde in de profetie van Zacharia en profeteerde voor de toekomst dat zij zouden rouwen om de Messias, de zoon van Jozef die werd gedood …” (Tractate Sukkah , Hoofdstuk 52).

Rabbi Moshe Alshich becommentarieert deze passage: “Wanneer zij naar mij kijken, zullen zij mij in volledige bekering aanschouwen, ziende dat degene die zij hebben doorboord de Messias is, de zoon van Jozef, die alle fouten van Israël op zich zal nemen” ( Rabbi Moshe Alshich).

Trouwens, Rabbi Alshich zegt ook dat de Messias willens en wetens Zijn straf aanvaardt: “Want Hijzelf wil het verdragen … En we dachten dat Hij het niet op Zich zou hebben genomen, alleen getroffen, door God geslagen en verdrukt. Maar wanneer de tijd komt dat Hij geopenbaard zal worden in al zijn glorie, dan zullen allen zien en begrijpen hoe groot de kracht is van Hem die lijdt voor het lijden van de generatie “(Rabbi Moshe Alshich).

Hij baseerde dit op Jesaja 53 – nog een hoofdstuk over de Messias die zal lijden, zal worden afgewezen en zal sterven. De profetie in Jesaja 53 leert dat de Messias zal sterven, en de profetie van Zacharia leert ons hoe de Messias zal sterven: door te doorsteken. Zacharia’s profetie over de doorboorde Messias komt niet alleen overeen met Jesaja’s in hoofdstuk 53, maar ook met de profetie van koning David in Psalm 22.

EINDE DEEL 2

WORDT VERVOLGD